UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

Mokiniai, mokytojai, tėvai informacinių technologijų naudojimo klausimais gali kreiptis į Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  gimnazijos skaitmeninių technologijų administratorių Irmantą Rimkevičių tel.  8 657 52975, el. paštu irmantos@gmail.com.

Direktoriaus įsakymą dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo  galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašo 1 priedą, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašo 2 priedą, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašo 3 priedą, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Patvirtinta

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

gimnazijos direktoriaus

2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. MV-69

 

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazija) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ parengtomis rekomendacijomis Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.
 2. Vadovaujantis pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir Gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bendrojo ugdymo programos įgyvendinamos nuotoliniu būdu. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d.ir galioja iki karantino pabaigos.
 3. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas (is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Mokytojo organizuojama nustatytos trukmės kryptinga mokinių veikla, kuri padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (kompetencijų).
 4. Laikinai, esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu Gimnazija ugdo mokinius, nekeisdama mokinių sutarčių.
 5. Apraše nurodomos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, mokymosi platformos įrankai, atsakingi asmenys ir jų funkcijos, rekomendacijos mokiniams, kaip mokytis nuotoliniu būdu, rekomendacijos tėvams(globėjams, rūpintojams), kaip padėti vaikui, kai mokoma nuotoliniu būdu.
 6. Gimnazija organizuodama nuotolinį mokymą naudos:

6.1. sinchroninį mokymą(si), kai visi mokiniai ir mokytojai dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu;

6.2. asinchroninį mokymą(si), kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. dienyno platformoje, facebook paskyroje, el.paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis;

6.3. mišrų mokymą(si), kai naudojami abu metodai.

6.4. esant poreikiui taikomas vienpusis ryšys užduotys ir mokymosi informacija mokiniams teikiamos popieriniu būdu. Suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais užduotys pristatomos asmeniškai, paliekant sutartoje vietoje, nekontaktuojant tiesiogiai. Konsultacijos teikiamos telefonu. Užduotis pristatyti gali vairuotojas, mokytojo padėjėjas (garantuojant apsaugos priemones).

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 1. Kartą per savaitę (esant reikalui ir dažniau) mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) atnaujinama informacija, kaip bus organizuojamas ugdymas „Mano dienyne“ platformoje, facebook paskyroje, Gimnazijos internetinėje svetainėje www.bite.joniskelis.lm.lt.
 2. Privalomi susitarimai tarp mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) garantuojantys saugumą elektroninėje erdvėje, bendravimas pagrįstas asmens duomenų apsauga. (Priedas 1).
 3. Mokytojas ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
 4. Mokytojai, esant reikalui ir pranešus administracijai, gali dirbti atvykę į Gimnaziją, laikantis visų saugumo priemonių.
 5. Taikant sinchroninį ryšį, mokytojai bendrauja su mokiniais ne ilgiau kaip 20–30 min. naudodamiesi išbandytomis susisiekimo priemonėmis ir jų teikiamomis galimybėmis.
 6. Apie vaiko ugdymo rezultatus, iškylančius sunkumus mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai kartą per savaitę informuoja administraciją. (Priedas 2; Priedas 3).
 7. Pamokų tvarkaraščiai sudaromi savaitei:

13.1. dalykų mokytojai iki einamos savaitės trečiadienio informuoja apie integruotas, projektines veiklas;

13.2. penktadienį el. dienyne skelbiamas parengtas kitos savaitės tvarkaraštis;

13.3. pamokos laikas – 30 min., dvigubos pamokos – 1 val., pertrauka – 20 min;

13.3. per dieną vyksta 4 pamokos;

13.4. 1 pamoka mokinių konsultacijai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai turi galimybę jiems patogiu metu iki 16.00 val. susisiekti su dalyko mokytoju.

 1. Gimnazijoje paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius), konsultantai, kurie konsultuos mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius technologijų naudojimo klausimais:

14.1. Irmantas Rimkevičius tel.: 8 657 52975, el. paštas irmantos@gmail.com

14.2. Audrius Jonušauskas tel.: 8-618 82204, el. paštas jon.audrius@gmail.com

 1. Administracija, mokytojai, pagalbos mokiniu specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai tarpusavyje bendrauja telefonu, el. paštu, el. dienynu. Esant būtinybei, organizuojamos vaizdo konferencijos.

III. SUSITARIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI ĮGYVENDINANT

NUOTOLINĮ MOKYMĄ

 1. Klasės vadovas:

16.1. išsiaiškina galimybes ir garantuoja, kad visi galintys mokiniai jungtųsi prie el. dienyno;

16.2. sutikslina klasės mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) telefono Nr., el. paštų adresus. Gavus žodinį sutikimą, esant reikalui, juos teikia Gimnazijos mokytojams;

16.3. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl jungimosi prie Google Classroom, Google disc, Zoom, Skype ir kt. el. erdvių gauti tėvų sutikimą SMS žinute, facebook paskyroje ir sudarius sąrašą pateikti administracijai ir dalykų mokytojams;

16.4. kiekvieną dieną bendrauja su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), norint išsiaiškinti neprisijungimo priežastis prie el.dienyno ir mokytojų sukurtų grupių el. erdvėje;

16.5. gavę informaciją apie mokinio ligą, informuoja dalyko mokytojus el.dienyne.

 1. Mokytojai:

17.1 naudoja „Mano dienynas“ platformą arba kitą su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), sutartą mokiniui pasiekiamą ir aiškią nuotoliniam mokymuisi tinkamą platformą;

17.2. pagal tvarkaraštį, iki 9.00 val. užpildo el. dienyne informaciją apie mokymosi temas, pateikia užduotis, jų nuorodas, atsiskaitymo būdą, vertinimo galimybes ir terminus;

17.3. mokytojai apie vertinimą ugdant nuotoliniu būdu supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

17.4. užduotys turi atitikti amžių, galimybes, turi būti diferencijuojamos pagal mokinių mokymosi pasiekimų lygius (viduriniame ugdyme – pagal mokinių mokymo(si) dalykų – išplėstinį ar bendrąjį kursą);

17.5. mokinių mokymosi apskaitą tvarko el. dienyne, n raidę žymi tik gavę informaciją apie mokinio ligą;

17.6. iki 16 .00 val. konsultuoja mokinius jiems prieinamais ir sutartais būdais;

17.7. esant galimybei, mokytojai numato dalykų integraciją ir ruošia bendras užduotis; iki einamos savaitės trečiadienio informuoja administraciją; koreguoja ilgalaikius planus;

17.8. rengia nuotoliniu būdu tarpusavio konsultacijas kolega-kolegai, kaupia mokymo nuotoliniu būdu galimybių ir užduočių „bankus“ adresu – joniskelisbite@gmail.com;

17.9. esant poreikiui mokymosi užduotys ir informacija mokiniams teikiama popieriniu būdu. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais užduotys pristatomos asmeniškai, paliekant sutartoje vietoje, nekontaktuojant tiesiogiai. Užduotis pristatyti gali mokytojo padėjėjas (garantuojant apsaugos priemones).

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai):

18.1. garantuoja, kad namuose mokinys turėtų darbo vietą , reikiamas IT priemones (pagal galimybę) ir atsakingai atliktų užduotis nuo 9.00 iki 16.00 val., darant pertraukas;

18.2. geranoriškai ir pagal poreikį iki 16.00 valandos bendrauja su mokytojais;

18.3. atliktų užduočių nuotraukas tėvai (globėjai, rūpintojai) ar vyresnių klasių mokiniai įkelia į nurodytą arba naudojamoje bet kurioje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) sutartoje, mokiniui pasiekiamoje ir aiškioje nuotoliniam mokymuisi tinkamoje platformoje, kad mokytojas matytų rezultatus ir juos vertintų;

18.4. vaiko ligos atveju iki 9.00 valandos informuoja klasės vadovą;

18.5. nuolat seka ir domisi informacija, skelbiama el.dienyne, gimnazijos svetainėje, facebook paskyroje.

 1. Mokiniai:

19.1. nuo 2020 m. kovo 30 d. 9.00 val. aktyviai dalyvauja nuotolinio mokymosi procese;

19.2. mokinys atlieka mokytojo skirtas užduotis ir atsiskaito nurodytu būdu ir laikantis termino;

19.3. esant neaiškumams ir sunkumams, rašo žinutes mokytojui į el. dienyną, facebook paskyrą ir kt. sutartais būdais;

19.4. bendrauja ir bendradarbiauja su klasės draugais ir mokytojais;

19.5. nuolat seka ir domisi informacija, skelbiama el.dienyne, Gimnazijos svetainėje, facebook paskyroje.

 1. Socialinis pedagogas:

20.1. vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. DV-197 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Pasvalio rajono mokyklose karantino laikotarpiu“, organizuoja sauso davinio išdavimą mokiniams, kuriems Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimais, skirtas nemokamas maitinimas;

20.2. inicijuoja pokalbius su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais: telefonu, messenger sukurtoje grupėje, el. dienyne, el. pašte, facebook paskyroje;

20.3. prevencinė veikla (pagal galimybes) vykdoma el. dienyne (lankstinukai, pranešimai, nuorodos, pagalbos telefonai), esant poreikiui, telefonu;

20.4. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (seniūnijų socialiniais darbuotojais, Pasvalio socialinių paslaugų centru, Pasvalio bendruomenės pareigūnais, Vaiko teisių skyriaus specialistais) vyks telefonu, el. paštu.

 1. Specialieji pedagogai:

21.1. nuotoliniu būdu konsultuoja mokytojus, teikia rekomendacijas rengiant užduotis;

21.2. jungiantis per „Mano dienynas“, „Skype“, „Viber“, „Messenger“ programas konsultuoja/moko mokinius atlikti užduotis;

21.3. dalinasi informacija, naudingomis nuorodomis, siunčia užduotis mokiniams;

21.4. bendradarbiaujant su mokytojais dirba su EMA, EDUKA ir kt. pratybomis.

 1. Logopedas:

22.1. artikuliacinius pratimus, užduotis smulkiąjai motorikai, žodyno plėtimui, gramatiniam taisyklingumui tikslinti, rišliąjai kalbai plėsti, rašymo ir skaitymo gebėjimams lavinti siunčia į el. dienyną, el. paštą arba per „Messenger“ programą;

22.2. jungiantis per „Mano dienynas“, „Skype“, „Viber“, „Messenger“ programas individualiai konsultuoja/moko mokinius atlikti pratimus, užduotis;

22.3. mokiniai atlikę individualias užduotis, nufotografuoja arba atsiunčia nurodytomis programomis arba el.paštu;

22.4. konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu.

 1. Psichologas:

23.1. individualios konsultacijos nuotoliniu būdu per „Messenger“ir „Skype“ sistemas, bei telefonu;

23.2.veda valandėles per zoom platformą;

23.3. psichologijos pamokas veda pateikiant užduotis el.dienyne, taip pat sukuriant „Messenger“grupę.

 1. Mokytojo padėjėjai:

24.1. mokytojams iš anksto atsiuntus užduotis, mokiniams, kurie neturi prieigos prie interneto ar kitų priežasčių, jas atspausdina ir susega;

24.2. suderinus su tėvais (globėjais,rūpintojais) ir mokiniais užduotys pristatomos asmeniškai, paliekant sutartoje vietoje, nekontaktuojant tiesiogiai (garantuojant apsaugos priemones).

 1. Administracija:

25.1. Gimnazijos el. dienyne ir Gimnazijos svetainėje pateikia informaciją apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu kartą per savaitę;

25.2. tariasi su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais ir sprendžia kylančius sunkumus;

25.3. atlieka nuolatinę mokymosi nuotoliniu būdu proceso priežiūrą ir analizę. Kartą per savaitę su savo kuruojamais mokytojais, mokiniui pagalbos specialistais organizuoja vaizdo konferencijas;

25.4. nuolat seka Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją ir dalinasi su mokytojais.

 1. Gimnazijos bibliotekininkė:

26.1. konsultuodamasi su pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojais, 1 kartą per savaitę rengia knygų pristatymus, teikia informaciją Gimnazijos svetainėje apie naujai atsiradusias nuorodas skirtas ugdymo(si) procesui, el. dienyne, socialiniame tinkle Facebook;

26.2. Kuria elektroninių knygų kartoteką (virtualios knygos, muziejų lankymas ir pan.).

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 1. Ugdymo programos įgyvendinimui, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

26.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

26.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

26.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

26.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/https://egzaminai.lt/610/);

26.5. internetinė mokymosi ir pasiruošimo brandos egzaminams sistema „Egzaminatorius.lt’’.

 1. Nuorodos į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinamos ir pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas atnaujinamas (peržiūrimas, keičiamas, papildomas) esant poreikiui.
 2. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje ir el. dienyne.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos

ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašo

Priedas 1

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ORGANIZUOJANT UGDYMĄ

NUOTOLINIU BŪDU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ parengtomis rekomendacijomis Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazija) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. MV-272, Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje taisyklėmis patvirtintomis 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. MV-169, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis  2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. MV-176:

Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, tvarkys šias tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų kategorijas: vardą, pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, asmens telefono numerį, asmens el. pašto adresą, duomenis apie prisijungimą prie tam tikrų el. erdvių, programų (messenger, facebook ir kt.) bei šiuos mokinių asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, asmens telefono numerį, asmens el. pašto adresą, atvaizdą, vaizdo medžiagą, duomenis apie prisijungimą prie tam tikrų el. erdvių bei programų (Google Classroom, Google disc, Zoom, Skype, Messenger, Facebook, EDUKA, EMA ir kt.).

Duomenų subjekto asmens duomenys bus saugomi 3 metus.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Gimnazija neperduos jokiems tretiesiems asmenims. Tinkamam nuotoliniam ugdymui užtikrinti, rekomenduojame prisijungti prie programų: Google Classroom, Google disc, Zoom, Skype, Messenger, Facebook, EDUKA, EMA ir kt. Už vaikų, iki 14 metų registraciją internetinėse erdvėse bei platformose, asmens duomenų teikimą, atsakingi patys tėvai. Duomenys tvarkomi tėvų sutikimo pagrindu. Sutikimai teikiami el. platformomis tiesiogiai, o Gimnazijai pateikiama informacija, kad mokiniai turi/neturi galimybę prisijungti prie el. platformų.

Gimnazija nėra atsakinga už duomenų subjektų pateikiamus asmens duomenis įvairiose elektroninėse erdvėse. Duomenų subjektai turi teises nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Duomenų subjekto dukra/sūnus praras galimybę būti ugdomas nuotoliniu būdu.

Prašome atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys.

___________________________________________________________________________________