Uniforma

 

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklės nustato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.

2. Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

II. GIMNAZISTO UNIFORMA

 

3. Gimnazistės uniforma – nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

švarkas;

marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;

kaklaraištis;

sijonas (pasirinktinai: tiesus, klostuotas) ir/ar kelnės;

gimnazijos ženkliukas.

4. Gimnazisto uniforma – nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

švarkas;

marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;

kaklaraištis;

kelnės;

gimnazijos ženkliukas.

 

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 

5. Visi gimnazijos mokiniai nuo 2012 m. vasario 1 d. privalo kasdien dėvėti tvarkingą gimnazisto uniformą

6. Vietoj uniforminių kelnių galima mūvėti klasikinius mėlynus (tamsius) ar juodus džinsus, tamsias vienspalves kelnes (išskyrus sportines), gimnazistėms – klasikinius mėlynus (tamsius) ar juodus džinsus, tamsias vienspalves kelnes (išskyrus sportines) bei tamsiai mėlyną ar juodą sijoną.

7. Negalima keisti uniformos modelio

8. Gimnazistai privalo dėvėti šventinę uniformą (švarką, marškinius, kaklaraištį, kelnes, sijoną, segėti gimnazijos ženkliuką):

8.1. valstybinių švenčių išvakarėse;

8.2. dalyvaujant gimnazijos šventėse;

8.3. atstovaujant gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, renginiuose, susitikimuose ir pan.) mieste ar respublikoje;

8.4. kitais, direktoriaus įsakymu nustatytais, atvejais.

9. Gimnazisto uniformą dėvėti neprivalu:

9.1. neformalaus ugdymo užsiėmimų metu;

9.2. klasės renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės vadovas;

9.3. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose;

9.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos (ekskursijos) vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.

10. Sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalint kurį laiką dėvėti uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui.

11. Gimnazisto uniformos dėvėjimą kontroliuoja klasių vadovai. Mokinys, 3 kartus pastebėtas be gimnazisto uniformos, rašo pasiaiškinimą klasės vadovui, kuris apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).“.

 

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS

GIMNAZISTAMS SĄLYGOS

 

12. Gimnazisto uniforma siuvama gimnazistų tėvų lėšomis, o gimnazistams iš socialiai remtinų šeimų,socialinių darbuotojų gali būti remiami.

13. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, privalo iki einamų metų rugsėjo 1 d. įsigyti gimnazisto uniformą.

14. Gimnazistai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto uniformą per du mėnesius nuo atvykimo į gimnaziją dienos. Iki uniformos įsigijimo dėvi vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi mėlynus (tamsius) arba juodus klasikinius džinsus ar kelnes (išskyrus sportinio stiliaus), gimnazistės – klasikinius džinsus ar kelnes, tamsiai mėlyną ar juodą sijoną.

15. Išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.

 

V. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

16. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.

17. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.

___________________________________

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*