Mokinių taryba

Mokinių tarybos veiklos planą galite peržiūrėti paspaudę čia.

Mokinių taryba

Pirmininkė – Gabrielė Šimoliūnaitė IVb

Pirmininkės pavaduotoja – Silvija Obokevičiūtė IIa

Sekretorė – Jūratė Veršinskaitė IIb

Nariai:

 1. Agnius Stankus IIIa
 2. Arijus Gruzdas 8b
 3. Arimantė Aleliūnaitė IIIa
 4. Arnoldas Trečiokas IIIa
 5. Augustina Garbštaitė Ib
 6. Brigita Stankutė 8b
 7. Ema Srėbalytė IIIa
 8. Eurika Rauktytė 8b
 9. Evelina Liepaitė IIa
 10. Gabrielė Valuntaitė Ia
 11. Greta Bagdonaitė IIa
 12. Ignė Čepauskaitė IIIa
 13. Kamilė Tinterytė 8b
 14. Meda Jankauskaitė 8b
 15. Meda Mosteikaitė IVa
 16. Mikas Mažeika Ib
 17. Noja Židonytė IVa
 18. Rineta Bisikirskaitė Ia
 19. Rugilė Černiauskaitė Ia
 20. Tomas Bieliauskas IIb
 21. Ugnius Špokavičius IIa

JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokinių taryba (toliau vadinama – Mokinių taryba) yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri išrenkama dvejiems mokslo metams.
2. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi šiais nuostatais ir demokratiškumo bei viešumo principais.

II. MOKINIŲ TARYBOS KOMPETENCIJA

3. Mokinių taryba:
3.1. atstovauja visų mokinių interesus gimnazijoje;
3.2. reaguoja į aktualijas ir ieško būdų iškilusioms problemoms spręsti;
3.3. svarsto gimnazijos mokinių pasiūlymus, teikia juos gimnazijos tarybai ir administracijai;
3.4. inicijuoja, organizuoja gimnazijos kultūrinius ir sportinius renginius;
3.5. skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą ir pilietiškumą, suvienija juos bendrai veiklai;
3.6. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant gimnazijos metinę veiklos programą, ugdymo planus ir kitus dokumentus;
3.7. atsiskaito gimnazijos mokinių bendruomenei.

III. MOKINIŲ TARYBOS RINKIMAI IR VALDYMO STRUKTŪRA

4.Narius į Mokinių tarybą demokratiniu būdu išrenka klasės susirinkimas.
5. Kiekviena 8, I-III klasė mokslo metų pradžioje deleguoja 2-3 iniciatyvius, pareigingus ir atsakingus mokinius.
6. Mokinių tarybos nariai ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį renkasi į posėdį. Posėdžio laiką ir vietą suderina tarpusavyje.
7. Pirmojo posėdžio metu (spalio mėnesį) atviru balsavimu išrenkamas Mokinių tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas, Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pareigomis;
8. Mokinių tarybos pirmininkas:
8.1. vadovauja Mokinių tarybos veiklai;
8.2. veikia ir atstovauja gimnazijai Mokinių tarybos vardu;
8.3. sušaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja;
8.4. parengia Mokinių tarybos veiklos plano projektą ir teikia nariams jį svarstyti;
8.5. gali dalyvauti kitų gimnazijos savivaldos institucijų veikloje.
9. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas:
9.1. renka ir kaupia medžiagą apie Mokinių tarybos veiklą;
9.2. prireikus vykdo pirmininko funkcijas.
10. Mokinių taryba sprendimus priima atviru balsavimo būdu posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Mokinių tarybos narių teisės:
11.1. aktyviai dalyvauti, reikšti mintis ir siūlyti idėjas dėl Mokinių tarybos veiklos organizavimo ir įgyvendinimo;
11.2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
11.3. organizuoti renginius, susirinkimus, susitikimus, diskusijas, apklausas, konferencijas ir kitą veiklą;
11.4. gauti informaciją, susijusią su gimnazijos veikla.
12. Mokinių tarybos nariai gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, kurios neprieštarauja gimnazijos nuostatams.
13. Mokinių tarybos narių pareigos:
13.1. aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose ir veikloje;
13.2. laikytis šių nuostatų ir vykdyti posėdžių metu priimtus sprendimus, įsipareigojimus ir pavedimus;
13.3. įgyvendinti parengtą veiklos planą;
13.4. informuoti savo klasės susirinkimą apie Mokinių tarybos veiklą, numatomus renginius ir pan.
14. Mokinių tarybos nariai gali būti pašalinti iš šios savivaldos institucijos sudėties dėl šių nuostatų sąlygų ir mokinių elgesio taisyklių pažeidimo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Šie nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti Mokinių tarybos iniciatyva ir sprendimu.
16. Mokinių tarybos veiklą kuruoja gimnazijos direktoriaus paskirtas administracijos atstova

Mokinių tarybos veiklos planą 2017 metams  galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.