GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašo dalinius pakeitimus galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Patvirtinta

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

gimnazijos direktoriaus

2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. MV-140

 

GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO IR SKATINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazijos) Gabių ir talentingų mokinių ugdymo ir skatinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti atskleisti mokinių gabumus, sudaryti galimybes visapusiškam ugdymui(si) bei motyvacijai kelti.
 2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-105.
 3. Vartojamos sąvokos:

3.1. Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas. Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis.

3.2. Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais.

3.3. Gabumai gali pasireikšti vienoje ar keliose šių sričių: bendrojo intelekto, atskiroje mokslo srityje (akademinėje srityje), socialinio funkcionavimo, meninės veiklos.

 

II. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMAS, UGDYMAS(IS)

 

 1. Gabius ir talentingus mokinius mokytojai atpažįsta vadovaudamiesi šiais kriterijais:

4.1. mokinių dalykų mokymosi pasiekimų įvertinimai 8–10 balų, pradinėse klasėse – aukštesnysis lygis;

4.2. mokiniai yra olimpiadų, dalykinių, meninių konkursų, sportinių varžybų ar pan. prizinių vietų laimėtojai ar laureatai;

4.3. stebimi išskirtiniai kokios nors srities gebėjimai, įgūdžiai, kūrybiškumas;

4.4. atsižvelgiama į tėvų bei kitų kolegų pastebėjimus, psichologo rekomendacijas, paties vaiko nuomonę.

 1. Gabūs ir talentingi mokiniai atpažįstami per šias veiklas:

5.1. dalykų pamokas, modulių ir neformaliojo švietimo užsiėmimus;

5.2. mokyklines įvairių mokomųjų dalykų olimpiadas;

5.3. meninius, tiksliųjų mokslų, kalbinius ir literatūrinius konkursus, sportines varžybas, tikslinius projektus, darbų parodas, koncertus ir kt. renginius;

5.4. miesto, respublikos ir tarptautinius konkursus, olimpiadas, varžybas, projektus, festivalius.

 1. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas gali būti spartinamas: atsižvelgus į mokymosi pasiekimus, tėvų nuomonę bei Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas gali būti peršokamos klasės/programos.
 2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal amžių, gebėjimus ir polinkius diferencijuojamas, individualizuojamas suteikiant galimybę:

7.1. rinktis pagilinto, kryptingo mokymosi modulių ar neformaliojo švietimo programas;

7.2. pamokų metu dirbti savarankiškai, atliekant sudėtingesnes individualias užduotis; skirti jų gebėjimus atitinkančias užduotis ir namuose.

7.3. sudarant galimybes bendradarbiauti vedant pamokas ir padėti silpniau besimokantiems (pvz., jie gali vadovauti darbo grupėms, bendradarbiauti parenkant mokomąją medžiagą pamokoms ir t.t.);

7.4. dalį savaitės darbų leidžiant atlikti ne Gimnazijoje, o namuose, bibliotekoje, t.y., studijuojant papildomą literatūrą, darant projektus(jei to nori pats mokinys).

 1. Siekdami kuo geriau išmokti atpažinti gabius ir talentingus mokinius bei kuo efektyviau pritaikyti ugdymo turinį pagal jų poreikius, mokytojai nuolat tobulina savo profesinę kompetenciją:

8.1. dalyvauja tiksliniuose seminaruose, kursuose, konferencijose;

8.2. savarankiškai skaito pedagoginę ir mokslinę literatūrą apie gabių vaikų atpažinimą ir ugdymo metodus;

8.3. įvairiomis formomis (seminarai, atviros pamokos, pranešimai ir kt.) dalijasi savo patirtimi su kolegomis.

8.4. mokiniams sudaromos sąlygos lankyti dalykų mokytojų konsultacijas arba skiriamos papildomas valandas gabių vaikų ugdymui, atsižvelgiant į Gimnazijos turimas lėšas.

 

III. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ MOTYVAVIMAS

 

 1. Gimnazijoje organizuojamų olimpiadų, varžybų, konkursų nugalėtojai:

9.1. apdovanojami Gimnazijos direktoriaus pasirašytais diplomais;

9.2. apie jų pasiekimus skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje;

9.3. olimpiadų, varžybų, konkursų nugalėtojus dalyko mokytojas įvertina aukščiausiu formaliuoju įvertinimu, elektroniniame dienyne įrašo padėką tėvams, nedalykinių konkursų nugalėtojų tėvams padėką įrašo klasės vadovas;

9.4. rajono olimpiadų ir konkursų laureatams ir šalies olimpiadų dalyviams suorganizuoti nemokamą ekskursiją;

9.5. 5–8, I–IV klasių mokiniai, kurių metiniai įvertinimai įvertinimai 9, 10 ir pradinių klasių mokiniai, kurių metiniai įvertinimai įvertinti aukštesniuoju lygiu, mokslo metų pabaigos šventėje apdovanojami Gimnazijos direktoriaus pasirašytomis padėkomis.

9.6.Mokinų, kurių I ir II pusmečių įvertinimai 9,  10 ir pradinių klasių mokiniai, kurių  įvertinimai įvertinti aukštesniuoju lygiu ,nuotraukos kabinamos  Pirmūnų lentoje.

9.7. Klasės vadovai labai gerai ir gerai besimokantiems mokiniams ir jų tėvams po I ir II pusmečio parašo padėkas į dienynus.

9.8. . Mokiniams, kurių I ir II pusmečių įvertinimai 9,  10 ir pradinių klasių mokiniai, kurių  įvertinimai įvertinti aukštesniuoju lygiu ‚siūloma leisti nelankyti pamokų paskutinę mokslo metų savaitę.  šią savaitę skirti savo intelektualinių gebėjimų ugdymui atskiroje domėjimosi srityje;

 1. Mokinių tėvai bendro tėvų susirinkimo metu (ar panašiai) apdovanojami Gimnazijos direktoriaus pasirašytomis padėkomis.

 

IV. NUMATOMI REZULTATAI

 

 1. Numatoma, kad įgyvendinus programą bus:

11.1. sudaryta ir išbandyta gabių vaikų, pasižyminčių labai aukštu intelektinių gebėjimų lygiu, atpažinimo ir įvertinimo metodika;

11.2. organizuota nuolatinė gabių ir talentingų vaikų bei jaunimo stebėsena, vykdomi tyrimai;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka finansuojami gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti skirti projektai;

11.4. organizuojami konkursai ir dalykinės olimpiados; jaunųjų mokslininkų ugdymo projektai;

11.5. organizuojami menams ir mokslui bei kitoms sritims gabių ir talentingų vaikų renginiai.

 

V. LĖŠŲ POREIKIS

 

 1. Programos įgyvendinimo priemonės finansuojamos atsižvelgiant į Gimnazijos galimybes.
 2. Pasinaudojant įvairiais fondais, ieškoti finansavimo iš kitų šaltinių, programų, projektų, konkursų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Gimnazijos direktoriaus įsakymu, pritarus Metodinei tarybai.
 2. Gimnazijos administracija vykdo gabių ir talentingų mokinių ugdymo stebėjimą,