Budėjimo gimnazijoje tvarka

BUDĖJIMO Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Budėjimo Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje tvarkos aprašas reglamentuoja Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą.

2. Budėjimo Gimnazijoje paskirtis:

2.1. fizinės ir moralinės prievartos prieš mokinius prevencija;

2.2. mokinių kultūringo elgesio, drausmės, švaros ir tvarkos palaikymas patalpose ir Gimnazijos teritorijoje.

II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

3. Budėjimas Gimnazijoje organizuojamas pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

4. Budėjime dalyvauja 8, I – IV klasių (I pusmetį), 7 – 8, I – III klasių (II pusmetį) mokiniai eilės tvarka ir mokytojai pagal grafiką.

5. Mokytojų budėjimo grafikas talpinamas pamokų tvarkaraštyje, kurį tvirtina Gimnazijos direktorius.

6. Budėjimui skiriami:

7.1. administracijos atstovas (Gimnazijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui);

7.2. budintys mokytojai;

7.3. vyresnysis budintis mokytojas (budinčios klasės vadovas);

7.4. budintys mokiniai ir vyresnysis budintis mokinys;

8. Budintieji mokytojai ir mokiniai privalo nešioti skiriamuosius ženklus (kiekvienas mokytojas ir budinčiųjų klasių mokinys turi asmeninius skiriamuosius ženklus).

9. Budinti klasė privalo turėti ir tvarkyti budėjimo sąsiuvinį.

10. Mokytojui diena budėjimui skiriama, atsižvelgiant į dienos pamokų krūvį.

11. Budėjimo postai išdėstomi taip:

11.1. Gimnazijos kiemas – 1 mokytojas, 2 mokiniai;

11.2. valgykla – 1 mokytojas, 2 mokiniai;

11.3. I aukšto pagrindinis įėjimas – 2 mokiniai, rūbinė – 3 mokiniai, 1 mokytojas;

11.4. pradinių klasių koridorius – 2 mokiniai, šiaurinė laiptinė – 2 mokiniai, 1 mokytojas;

11.5. II aukšto koridorius – 2 mokiniai, rytinė laiptinė – 2mokiniai, 1 mokytojas;

11.6. III aukšto koridorius – 2 mokiniai, pietinė laiptinė – 2 mokiniai, 1 mokytojas;

11.7 persirengimo kambariai rūsyje – 2 mokiniai – 1 kūno kultūros mokytojas.

12. Budėjimas Gimnazijoje prasideda prieš pamokas 745 val., baigiasi 1350val.

13. 2 min. prieš skambutį iš pamokos išleidžiami valgyklos ir rūbinės budėtojai, o per valgymo pertrauką valgo pamainomis. Valgykloje budintys (su skiriamaisias ženklais) aptarnaujami be eilės.

14. Budinčios klasės vadovas ir vyresnysis budintis mokinys perduoda budėjimą pastabų sąsiuvinį perimančios budėjimą klasės vadovui ir vyresniajam budinčiam mokiniui pirmadienį po ketvirtos pamokos, 1-ojo aukšto fojė prie pamokų tvarkaraščio.

15. Budėjimo perdavime dalyvauja administracijos atstovas (Gimnazijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui) atsakingas už budėjimą.

16. Klasės mokytojas (kabineto vadovas) paskiria budinčiuosius mokinius klasėse, kurie valo lentą, užtikrina bendrąją tvarką klasėse.

III. BUDĖJIMO VYKDYMAS

17. Vyresnysis budintis mokytojas – budinčios klasės vadovas:

17.1. paskiria vyresnįjį budintį mokinį

17.2. kartu su vyresniuoju budinčiu mokiniu paskirsto budėjimo postuose pagal 8 punktą.

17.3. tikrina, kaip vyksta budėjimas;

17.4. atsižvelgia į pastabų sąsiuvinyje įrašytas pastabas ir nedelsiant sprendžia atsiradusias problemas;

17.5. įvertina ir aptaria su klase budėjimą.

18. Budintysis mokytojas:

18.1. budi grafike nurodytoje vietoje;

18.2. kontroliuoja budinčių mokinių veiklą;

18.3. budi tvarkaraštyje nurodytoje vietoje – I, II ir III aukštuose (vieta turėtų būti tame aukšte, kuriame yra pastovi darbo vieta. (Esant būtinybei, suderinus, vieta gali būti pakeista);

18.4. reikalauja, kad mokiniai laikytųsi mokinio taisyklių, darbo tvarkos taisyklių;

18.5. informuoja administracijos atstovą apie savo budėjimo veiklą;

18.6. atsako už tvarką, mokinių drausmę ir saugumą savo budėjimo teritorijoje.

18.7. užtikrina, kad prižiūrimoje teritorijoje mokiniai nerūkytų, nežaistų azartinių žaidimų, nevartotų kvaišalų , nesimuštų, nesityčiotų ar kitaip nepažeistų aplinkinių teisių;

18.8. pastebėjęs konfliktinę situaciją, patyčių ar smurto atvejus, turto niokojimą ar kitus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, imasi priemonių normaliai tvarkai atstatyti, nedelsiant informuoja Gimnazijos administracijos atstovą;

18.9. kiekvieną dieną įvertina mokinių budėjimą budėjimo sąsiuvinyje;

18.10. jei budėjimo dieną (budėjimo dienos dalį) reikia išvykti, veiklą derina su kitu mokytoju ir apie tai informuoja administracijos atstovą.

19. Vyresnysis budintis mokinys:

19.1. dalyvauja budėjimo priėmime ir perdavime;

19.2. pateikia administracijos atstovui budėjimo priėmimo – perdavimo metu budėjimo postuose grafiką;

19.3. tikrina, kaip budėjimo postuose budi mokiniai;

19.4. reikalauja budinčiųjų nešioti skiriamuosius ženklus;

19.5. pildo pastabų sąsiuvinį, jame pažymi budinčių mokinių ir mokytojų pastabas (įrašęs pastabas asmuo – pasirašo ir apie jas informuoja klasės vadovą);

19.6. atsako už tinkamą budėjimą, jei pertraukos metu budintys mokytojai dalyvauja mokytojų pasitarime (kilus neaiškumams pakviečia vyresnįjį budintį mokytoją ar budintį mokytoją);

19.7. klasėje aptaria budėjimą ir už budėjimą atsiskaito administracijos atstovui budejimo perdavimo metu Gimnazijos aktų salėje.

20. Budintys mokiniai:

20.1. palaiko tvarką, švarą ir drausmę budėjimo postuose, neleidžia mokiniams lakstyti po Gimnaziją, o ypač laiptais;

20.2. vykdo vyresniojo budinčio mokytojo, budinčio mokytojo ir vyresniojo budinčio mokinio nurodymus;

20.3. informuoja vyresnįjį budintį mokinį ar budintį mokytoją apie pastebėtus tvarkos pažeidimus;

20.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša budinčiam mokytojui ar Gimnazijos administracijai;

20.5. drausmės ir tvarkos pažeidėjus įspėja žodžiu

20.6. pastebėję tvarkos ar švaros pažeidimus, budintieji pareikalauja pažeidėjų sutvarkyti, o jei ne – tvarko patys.

21. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojai  ugdymui:

21. 1.vykdo budėjimo priežiūrą Gimnazijoje

21.2. neatvykus budinčiajam mokytojui į darbą, skiria kitą mokytoją.

21.3. esant reikalui, savo pastebėjimus įrašo į budėjimo sąsiuvinį.

21.4. kilus nesusipratimams, siekia atstatyti normalią tvarką, atlieka situacijos patikrą.

IV. BUDĖJIMAS RENGINIŲ METU

22. Renginiai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Gimnazijos mėnesio veiklos planu.

23. Tvarkai renginių metu palaikyti organizuojamas budėjimas pagal atskirą grafiką,

patvirtintą Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

24. Į renginius įleidžiami tik kultūringi, tvarkingai apsirengę, neapsvaigę mokiniai.

25. Svetimi asmenys į renginius įleidžiami tik pateikus asmens arba mokinio pažymėjimą ir registruojami žurnale.

26. Budėjimui šventiniuose renginiuose gali būti pasitelkiami tėvai, išorės partneriai.

27. Kilus rimtam konfliktui, budintis vadovas privalo iškviesti policiją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Už gerą budėjimą mokiniams ir mokytojams gali būti skiriamos žodinės padėkos,

Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintos padėkos mokslo metų pabaigoje.

29. Jei budinčioji klasė neatsakingai atlieka savo pareigas, administracijos atstovas (Gimnazijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui) gali paskirtį budėti dar vieną savaitę.

______________________________________________

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*