Darbo organizavimo tvarka

GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠĄ, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.


Vadovaudamasis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedo 4.10. punktu, atsakingu už bendrosios informacijos teikimą apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą ir komunikavimą kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais mokinių mokymosi nuotoliniu būdu metu skiriu Raimondą Vasiliauskienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Raimonda Vasiliauskienė, el. paštas raimvasi@gmail.com, tel. (8 451) 38378.

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktorius                                                 Vytautas Jurėnas

Gimnazijos direktoriaus įsakymą, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.


Gimnazijos direktoriaus įsakymą dėl skaitmeninių technologijų administratoriaus ir konsultantų paskyrimo mokinių mokymosi nuotoliniu būdu metu, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.


PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS DIREKTORIUSĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

2020 m. lapkričio 3 d. Nr. MV-206
Joniškėlis

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantinio kai kurių savivaldybių teritorijoje paskelbimo“, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DV-723 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Pasvalio rajono savivaldybėje“, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-194 (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-97 redakcija), 28.11. punktu, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. MV-201 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu:
1. Nurodau nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos iki 2020 m. lapkričio 9 dienos ugdymo procesą Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje 1–4, 5–8 ir I–IV klasių mokiniams vykdyti nuotoliniu būdu.
2. Pavedu šio įsakymo kontrolę direktoriaus pavaduotojoms ugdymui Raimondai Vasiliauskienei, Vitalijai Kalpakovai ir Narteikių skyriaus vedėjai Ingai Navickienei.

Direktorius                                                                                                                                                                      Vytautas Jurėnas