Gimnazijos nuostatai

ĮREGISTRUOTA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2020 m. rugsėjo 4 d.

Kodas 290614950.

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-194

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-97

redakcija)

 

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazijos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 290614950.
 3. Gimnazija įsteigta 1811 m. 1949 m. pertvarkyta į vidurinę mokyklą. 1988 m. jai suteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010 m. sausio 20 d. sprendimu Nr.T1-1 nuo 2010 m. kovo 1 d. mokykla pavadinta Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija.
 4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Gimnazijos priklausomybė – Pasvalio rajono savivaldybės mokykla.
 6. Gimnazijos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.
 7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 8. Gimnazijos buveinė – Vytauto g. 37, Joniškėlis LT-39305, Pasvalio r.
 9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Tipas – gimnazija.
 11. Gimnazijos pagrindinė paskirtis –ugdymas.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymo (-si), mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.
 14. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos:

14.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

14.2. priešmokyklinio ugdymo programa,

14.3. pradinio ugdymo programa;

14.4. pagrindinio ugdymo programa;

14.5. vidurinio ugdymo programa;

14.6. neformalus vaikų švietimas.

 1. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

15.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

15.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.4. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.5. brandos atestatas;

15.6. brandos atestato priedas;

15.7. pažymėjimas.

 1. Gimnazija turi skyrius ir centrus:

16.1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Deglėnų daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Deglėnų daugiafunkcis centras, įsteigtas 2005 m. spalio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. T1-248;

16.1.1. centro buveinė – Parko g. 9, Deglėnų k. LT-39271, Pušaloto seniūnija, Pasvalio r.;

16.1.2. pagrindinė veiklos rūšis – neformalus vaikų švietimas ir socialinės priežiūros paslaugos;

16.2. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Nakiškių daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Nakiškių daugiafunkcis centras, įsteigtas 2006 m. spalio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T1-206“;

16.2.1. centro buveinė – Liepų g. 18, Nakiškėlių k. LT-39315, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.;

16.2.2. pagrindinė veiklos rūšis – neformalus vaikų švietimas ir socialinės priežiūros paslaugos;

16.3. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Norgėlų daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Norgėlų daugiafunkcis centras, įsteigtas 2011 m. spalio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T1-63;

16.3.1. centro buveinė – Parko g. 1, Norgėlų k. LT-39315, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.;

16.3.2. pagrindinė veiklos rūšis – neformalus vaikų švietimas ir socialinės priežiūros paslaugos;

16.4. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Švobiškio daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Švobiškio daugiafunkcis centras, įsteigtas 2012 m. spalio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T1-184;

16.4.1. centro buveinė – Kalno g. 9, Švobiškio k. LT-39290, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.;

16.4.2. pagrindinė veiklos rūšis – neformalus vaikų švietimas ir socialinės priežiūros paslaugos;

16.5. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Meškalaukio daugiafunkcis centras, įsteigtas 2015 m. sausio 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. T1-203;

16.5.1. skyriaus buveinė – Tėviškės g. 8, Meškalaukio k. LT39309, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.;

16.5.2. pagrindinė veiklos rūšis – neformalus vaikų švietimas ir socialinės priežiūros paslaugos.

16.6. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Narteikių skyrius, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Narteikių skyrius, įsteigtas 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T1-60;

16.6.1. skyriaus buveinė – Darželio g. 4, 39295 Narteikių k., Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r;

16.6.2. skyriaus paskirtis – ugdymas;

16.6.3. mokymo kalba – lietuvių;

16.6.4. mokymo forma – dieninė;

16.6.5. skyriuje vykdomos švietimo programos:

16.6.5.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

16.6.5.2. priešmokyklinio ugdymo programa;

16.6.5.3. pradinio ugdymo programa;

16.6.6. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus išduoda Gimnazija.

16.7. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Joniškėlio skyrius, trumpasis pavadinimas – Joniškėlio gimnazijos Joniškėlio skyrius, įsteigtas 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T1-60;

16.7.1. skyriaus buveinė – Maironio g. 13, 39307 Joniškėlis, Pasvalio r.;

16.7.2. skyriaus paskirtis – ugdymas;

16.7.3. mokymo kalba – lietuvių;

16.7.4. mokymo forma –dieninė;

16.7.5. skyriuje vykdomos švietimo programos:

16.7.5.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

16.6.5.2. priešmokyklinio ugdymo programa.

 1. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, simboliką.
 2. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas kodas 85.

19.1. Gimnazijos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.3.1. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.3.3. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39

19.3.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29

19.3.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.3.6. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;

19.3.7. kompiuterių nuoma, kodas 77.33;

19.3.8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

 1. Gimnazijos veiklos tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas perimti gimtosios kalbos, šiuolaikinių visuomenės ir gamtos mokslų pagrindus, įgyti estetinę nuovoką ir reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, padėti plėtoti bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
 2. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią, be smurto ir patyčių mokymo(si) aplinką.

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

22.1. konkretina ir individualizuoja švietimo programas, formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rodiklius, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimus, Gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;

22.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.3. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, karjeros ugdymą;

22.4. kuria darbo sistemą su gabiais ir su turinčiais mokymosi problemų mokiniais, integruoja mokinius su negalia;

22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.6. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

22.7. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.8. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

22.9. vykdo vengiančiųjų privalomo mokymosi kontrolę;

22.10. vykdo smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių aplinkos kūrimui;

22.11. ruošia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programas;

22.12. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.13. užtikrina higienos normas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.14. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.15. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą;

24.16. vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones;

22.17. organizuoja mokinių maitinimą ir vežimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

22.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

23.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

23.6. Savivaldybės tarybos arba Gimnazijos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

23.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.8. teikti papildomas švietimo, kitas ne švietimo paslaugas, kurių kainas, įkainius ir tarifus nustato Savivaldybės taryba;

23.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Gimnazijos pareigos:

24.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;

24.2. aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

24.3. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

24.4. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

24.5. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

24.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 1. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

26.1. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos strateginis planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

26.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

26.5. Gimnazijos direktoriaus patvirtinti teisės aktai (tvarkos aprašai, taisyklės, reglamentai ir pan).

 1. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Pasvalio rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Nustato didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių Savivaldybės taryba. Direktorius tiesiogiai pavaldus Pasvalio rajono Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

27.1. Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo;

27.2. Gimnazijos direktoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo

 1. Gimnazijos direktorius:

28.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano, švietimo ir smurto prevencinių programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Gimnazijoje priemonių įgyvendinimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

28.2. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus; kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti ir viešai paskelbia Gimnazijos metų veiklos ataskaitą;

28.3. tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės biudžete Gimnazijai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui ir neviršijant steigėjo patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.4. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, skyrių vedėjų, Gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

28.5. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, nustato darbo užmokestį, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

28.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Gimnaziją, sudaro mokymo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, nevykdant minėtų sutarčių, sprendžia jų vienašališko nutraukimo (mokinių šalinimo iš Gimnazijos) klausimą;

28.7. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

28.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.9. vadovauja Gimnazijos Mokytojų tarybai;

28.10. atsako, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

28.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

28.12. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

28.13. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu; teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

28.14. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;

28.15. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą;

28.16. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje;

28.17. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

28.18. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.20. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

28.21. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

28.22. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką:

28.22.1. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys, direktorius apie pastebėtą smurto atvejį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša ir smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio (mokinių) tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai Savivaldybės institucijai pagal kompetenciją;

28.22.2. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti Gimnazijos darbuotojai, direktorius apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša Savivaldybės švietimo pagalbos tarnybai dėl psichologinės pagalbos teikimo, ir rekomenduoja smurtavusiam ar smurtą patyrusiam asmeniui kreiptis psichologinės pagalbos;

28.22.3. imasi priemonių, kad smurtavęs (smurtavę) ir smurtą patyręs (patyrę) nepilnametis (nepilnamečiai) asmuo (asmenys) kartu su jį (juos) lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais) turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento. Psichologinės pagalbos trukmę nustato psichologas, įvertines kiekvieno smurto epizodo aplinkybių visumą ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro nustatytą psichologinės pagalbos teikimo tvarką;

28.23. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas;

28.24. organizuoja Gimnazijos veiklos, metinės ataskaitos rengimą ir teikia Gimnazijos tarybai derinimui.

28.25. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

 1. Gimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nesant jo – Savivaldybės mero įgaliotas asmuo.
 2. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, personalo tobulėjimą, už viešą informacijos skelbimą.
 3. Metodinė taryba – Gimnazijos institucija, organizuojanti mokytojų metodinę veiklą.
 4. Metodinę tarybą sudaro mokomųjų dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkai, Gimnazijos administracija.Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kurį renka Tarybos nariai atviru balsavimu. Metodinės tarybos sudėtis atnaujinama, jei keičiasi Gimnazijoje dirbantys mokytojai arba jiems atsisakius toliau dalyvauti Metodinės tarybos veikloje. Metodinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Metodinės tarybos pirmininko balsas. Metodinė taryba renkama birželio mėnesį dvejiems kalendoriniams metams.
 5. Metodinė taryba:

33.1. dalyvauja kuriant Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą;

33.2. planuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

33.3. koordinuoja stažuotės vadovų paskyrimą jaunesniems ar pirmus metus Gimnazijoje dirbantiems specialistams;

33.4. koordinuoja ilgalaikių planų, klasės vadovų planų, pasirenkamųjų dalykų programų parengimą ir pritarimą metodinėse grupėse;

33.5. rengia mokytojų darbo vertinimo kriterijus ir metodiką;

33.6. sistemina, analizuoja surinktą informaciją, nagrinėjančią ugdymo procesą ir teikia siūlymus kitoms savivaldos institucijoms;

33.7. dalyvauja rengiant Gimnazijos ugdymo planą;

33.8. dalyvauja svarstant mokytojų pamokų krūvį ir teikia pasiūlymus;

33.9. dalyvauja užsakant vadovėlius, grožinę literatūrą, skirstant lėšas mokymo priemonių įsigyjimui;

33.10. rūpinasi gerosios patirties sklaida;

33.11. koordinuoja Gimnazijos metodinių grupių veiklą;

33.12. atsiskaito už atliktą darbą Mokytojų tarybai.

 1. Metodinė grupė – Gimnazijos institucija, kurią sudaro to paties ar giminingų mokomųjų dalykų mokytojai. Mokytojo dalyvavimas savo dalyko metodinės grupės veikloje yra privalomas.
 2. Metodinei grupei vadovauja metodinės grupės vadovas (ne žemesnės kaip vyresniojo mokytojo kategorijos), kurį įsakymu skiria Gimnazijos direktorius. Vadovas skiriamas dvejų metų kadencijai. Metodinės grupės sudėtis atnaujinama, jei keičiasi Gimnazijoje dirbantys mokytojai arba jiems atsisakius toliau dalyvauti Metodinės grupės veikloje. Metodinės grupės posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Metodinės grupės pirmininko balsas.
 3. Metodinė grupė:

36.1. planuoja ir organizuoja metodinės grupės veiklą;

36.2. atsako už priemonių parinkimą ugdymo kokybei gerinti;

36.3. rūpinasi grupės narių kvalifikacijos tobulinimu, teikia rekomendacijas mokytojui dėl atestacijos;

36.4. pritaria mokytojų parengtoms pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo ugdymo programoms, mokomųjų dalykų ilgalaikiams planams;

36.5. dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant Gimnazijos ugdymo planą;

36.6. inicijuoja renginių, konkursų, varžybų organizavimą;

36.7. bendradarbiauja su Gimnazijos biblioteka užsakant vadovėlius, komplektuojant bibliotekos fondą, organizuojant mokinių ir mokytojų informacinių gebėjimų ugdymą, planuojant ir vykdant mokinių projektinę veiklą;

36.8. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl mokytojų pamokų krūvių paskirstymo;

36.9. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl stažuotės vadovo skyrimo jaunesniems ir pirmus metus Gimnazijoje dirbantiems mokytojams;

36.10. organizuoja mokytojų savo darbo įsivertinimą ir įvertinimą;

36.11. teikia siūlymus Metodinei tarybai, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai ugdymo proceso tobulinimo klausimais ir atsiskaito už atliktą darbą Metodinei tarybai;

36.12. vykdo skubius ir trumpalaikius Gimnazijos administracijos įpareigojimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 1. Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba kuriama visų Gimnazijos veiklos sričių klausimams kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per semestrą (pusmetį). Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Į juos gali būti kviečiami Gimnazijos vadovai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus, kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 2. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai (8, I–IV Gimnazijos klasių), 5 Gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
 3. Mokinius iš 8, I–IV Gimnazijos klasių į Gimnazijos tarybą renka Mokinių taryba slaptu balsavimu, balsų dauguma.
 4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Gimnazijos tarybą renka Gimnazijos tėvų komitetas balsų dauguma.
 5. Mokytojai į Gimnazijos tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma.
 6. Visi Gimnazijos tarybos nariai renkami 2 kalendoriniams metams.
 7. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius.
 8. Gimnazijos tarybos nuostatai, jų keitimai yra aptariami Gimnazijos tarybos posėdyje ir tvirtinami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 9. Neeiliniai Gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Gimnazijos tarybos narių iniciatyva.
 10. Gimnazijos tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams: tėvai – tėvų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – Mokinių tarybos susirinkime.
 11. Gimnazijos taryba:

47.1 teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. derina Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, Gimnazijos veiklos kokybės rodiklių tobulinimo planą, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;

47.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

47.4. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;

47.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos direktoriaus metų veiklos įvertinimo;

47.6. Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus;

47.7. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

47.8. skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;

47.9. išklauso Gimnazijos, direktoriaus metines veiklos ataskaitas;

47.10. Gimnazijos tarybos nariai mokslo metų pabaigoje atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos  bendruomenės nariams;

47.11. kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymų mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

47.12. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

47.13. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

47.14. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

47.15. organizuoja paramos lėšų kaupimą į Gimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 2. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos direktorius, Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus, kitų savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos bendruomenės nariai.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
 5. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 6. Mokytojų tarybos funkcijos:

53.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

53.2. diskutuoja dėl Gimnazijos veiklos programos, aptaria Gimnazijos ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, Išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

53.3. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

53.4. svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;

53.5. priima sprendimus, kurie Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkoje, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;

53.6. renka atstovus į Gimnazijos tarybą.

 1. Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Gimnazijos mokinių savivaldos institucija, kurią renka 8, I–IV Gimnazijos klasių mokiniai.
 2. Mokinių taryba renkama visuotiniame 8, I–IV Gimnazijos klasių mokinių susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma. Siūlyti kandidatus arba kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris 8, I–IV Gimnazijos klasių mokinys. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 8, I–IV Gimnazijos klasių mokinių. Mokinių tarybą sudaro 15 mokinių. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas renkamas iš Mokinių tarybos narių pirmojo tarybos susirinkimo metu uždaru balsavimu, balsų dauguma. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris tarybos narys. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Mokinių tarybos narį gali atstatydinti, kai už tai balsuoja 2/3 Mokinių tarybos narių.
 3. Mokinių taryba kiekvienais metais atnaujinama.
 4. Mokinių taryba:

57.1. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

57.2. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

57.3. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;

57.4. skleidžia iš Gimnazijos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;

57.5. svarsto tvarkos palaikymo klausimus;

57.6. padeda leisti Gimnazijos laikraštį, interneto tinklapį;

57.7. esant reikalui, svarsto, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai, Savivaldybės administracijai ir kitoms institucijoms;

57.8. rengia pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti, svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus (darbo tvarkos taisykles, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo tvarką, mokinių elgesio vertinimą bei skatinimų ir nuobaudų skyrimo tvarką, mokinių teisių gynimo, rūkymo bei narkomanijos prevencijos programas ir kt.);

57.9. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas;

57.10. teikia siūlymų dėl vaikų neformaliojo ugdymo programų plėtros;

57.11. vykdo prevencines programas;

57.12. deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

 1. Klasių tėvų komitetus (po 5 žmones) mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka vieneriems metams atviru balsavimu, balsų dauguma klasės tėvų susirinkime.
 2. Tėvų komitetai kartu su mokytojais planuoja klasės susirinkimus ir padeda mokytojams spręsti iškilusias organizacines problemas, teikia pasiūlymus klasės vadovui dėl ugdymo proceso gerinimo, padeda organizuoti nepamokinę klasės veiklą ir laisvalaikį.
 3. Gimnazijos tėvų komitetas renkamas vieneriems metams klasių tėvų susirinkimuose atviru balsavimu po vieną tėvų atstovą iš kiekvienos klasės. Išvykus komiteto nariui renkamas naujas narys.
 4. Gimnazijos tėvų komitetas slaptu balsavimu, balsų dauguma renka 5 atstovus į Gimnazijos tarybą
 5. Gimnazijos tėvų komitetas siūlo Gimnazijos tarybai spręsti įvairius su ugdymo procesu susijusius klausimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką Gimnazijos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos sprendimai.
 3. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Gimnazija patikėjimo teise valdo jai perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos lėšos:

67.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

67.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

67.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

67.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Gimnazija gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazija vykdo savarankišką finansinę ūkinę veiklą.
 4. Finansines operacijas atlieka Gimnazijos buhalteriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinė apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Gimnazijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
 5. Finansinės veiklos kontrolė atliekama vadovaujantis Finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Gimnazijos direktoriaus įsakymu, Minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
 6. Gimnazijos finansinį auditą atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 7. 74. Gimnazijos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 8. Gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra.
 9. Gimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija.
 10. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Informacija apie Gimnazijos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Gimnazijos interneto svetainėje. Skelbdama informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų internetinėms svetainėms aprašo aktualia redakcija.
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Savivaldybės taryba.
 3. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar Gimnazijos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Savivaldybės ir Gimnazijos interneto svetainėse.
 4. Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 6. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, ar, jei Nuostatų 79 punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*