Socialinė pedagogė

PATVIRTINTA
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos direktoriaus
2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. MV-217

Socialinė pedagogė Vilma Titienė

Darbo vieta: kabinetas šalia paradinių durų

Darbo laikas:

Pietų pertrauka: pirmadienias-penktadieniais 12.00–12.30 val.

Konsultacinės valandos

Pirmadienis 7.50–12.00; 12.30–14.00 val.

Antradienis 7.50–12.00; 12.30–14.00 val.

Trečiadienis 7.50–12.00; 12.30–14.00 val.

Ketvirtadienis 7.50–12.00; 12.30–14.00 val.

Penktadienis 7.50–12.00; 12.30–14.00 val.

Mokinių lankymas namuose, bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais, dokumentų tvarkymas, tiriamasis ir organizacinis darbas, savišvieta ir kita (PASTABA
Vadovaujantis Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. MV-17 „Dėl Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. MV-106 „Dėl gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“, 16.3. punktu, pastaruosius darbus ir jų atlikimo vietą socialinė pedagogė planuoja savo nuožiūra):

Pirmadienis 14.00–15.40 val.

Antradienis 14.00–15.40 val.

Trečiadienis 14.00–15.40 val.

Ketvirtadienis 14.00–15.40 val.

Penktadienis  14.00–15.40 val.

Siekdamas  vaiko gerovės ir saugumo  socialinis   pedagogas  vykdo šias funkcijas:

•Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).

•Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).

•Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus  ir už juos atsako).

•Šviečiamąją (informuoja, aiškina).

•Prevencinę  (numato  neigiamus reiškinius,  poelgius   ir  padeda jų išvengti).

•Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).

Socialinės pedagogės veikla:

•Dirbti su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

•Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

•Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje ir rūpintis jų prevencija.

•Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo situaciją.

•Palaikyti ryšį su socialinės rizikos bei elgesio rizikos grupių moksleivių šeimomis, esant poreikiui lankyti juos namuose bei koordinuoti pagalbą šeimai.

•Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais,socialiniais partneriais,  mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

•Atlikti šviečiamąjį – informacinį darbą.

•Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*