Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė –  Vilma Titienė

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – teikti efektyvią socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams, mokytojams, diegiant mokiniams vertybines nuostatas, ugdant socialinius bei gyvenimo įgūdžius bei kuriant saugią ugdymo/si aplinką.

Darbo vieta: 5 kabinetas

Konsultacinės valandos:

Pirmadienis 7.50–14.00 val.

Antradienis 7.50–14.00 val.

Trečiadienis 7.50–14.00 val.

Ketvirtadienis 7.50–14.00 val.

Penktadienis 7.50–14.00 val.

Mokinių lankymas namuose (esant poreikiui), bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais, dokumentų tvarkymas, tiriamasis ir organizacinis darbas, savišvieta ir kita (PASTABA
Vadovaujantis Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. MV-17 „Dėl Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. MV-106 „Dėl gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“, 16.3. punktu, pastaruosius darbus ir jų atlikimo vietą socialinė pedagogė planuoja savo nuožiūra):

Pirmadienis 14.00–15.40 val.

Antradienis 14.00–15.40 val.

Trečiadienis 14.00–15.40 val.

Ketvirtadienis 14.00–15.40 val.

Penktadienis  14.00–15.40 val.

Siekdamas  vaiko gerovės ir saugumo  socialinis   pedagogas  vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus  ir už juos atsako).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Prevencinę  (numato  neigiamus reiškinius,  poelgius   ir  padeda jų išvengti).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia, perduoda informaciją).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Socialinės pedagogės veikla:

 • Dirbti su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.
 • Padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius jų tenkinimo svarbą. Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje ir rūpintis jų prevencija.
 • Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimo situaciją.
 • Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, socialiniais partneriais,  mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Atlikti šviečiamąjį – informacinį darbą.
 • Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*