Tėvų komitetas

Klasės tėvų komitetas 2020-2021 m. m.

KlasėKlasės vadovasKlasės tėvų atstovas
1aNorvaišienė Daiva Renata Kaulėnienė
2aVolungevičienė Ilona
Kristina Pletkuvienė
3aNorvaišienė VaidaLina Gelažienė
4aKanapeckienė RomaLina Šukienė
5aGiedrienė VirginijaLoreta Karaliūnienė
5bGarnytė VaidaDaiva Vasauskienė
6aKarpavičienė RitaJurgita Vimbienė
7aSnicorienė JolantaJustina Gražinytė
7bGarbštienė RūtaLina Bžėskienė
8aBaltaragienė Jolanta
Vaiva Vaičiulienė
IaVenckuvienė DanguolėErnesta Diringienė
IbŠimoliūnaitė JustinaSanta Jurgaitienė
IIaAlišauskienė LilijanaIrma Černiauskienė
IIIaBieliauskienė LigitaJurgita Palilionienė
IVaValuntienė AstaLoreta Šatkauskienė

DARBO SU TĖVŲ BENDRUOMENE PLANAS  2020 M.

Tikslas:

Puoselėti bendruomeniškumą siekiant individualios mokinio pažangos.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi.
  2. Plėtoti bendrystės ryšius tarp gimnazijos bendruomenės narių puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes.

Tėvų komiteto nariai renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį.

PRIEMONĖS VYKDYTOJAS LAIKAS LAUKIAMAS REZULTATAS
I TIKSLAS. Puoselėti bendruomeniškumą siekiant individualios mokinio pažangos.

 

1.UŽDAVINYS. Ugdyti  mokinių atsakomybę už mokymąsi.

 

Veiklos planavimas R.Vasiliauskienė,

L.Gelažienė

Vasaris Sudarytas veiklos planas
I pusmečio rezultatų analizė. R.Vasiliauskienė Vasaris Tėvai supažindinti su I pusmečio rezultatais ir pasiūlymais, kaip juos pagerinti.
Paskaitos tėvams ,,Kaip kelti pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti vaiką mokytis?“, ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas“. R.Vasiliauskienė 2020 m. balandis, gruodis. Pedagoginiame-psichologiniame tėvų švietime dalyvaus 40% mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).
Mokinių ir tėvų poreikių tyrimas.

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui,

Metodinė taryba

Visus metus pagal poreikį Tiriami mokinių mokymosi gebėjimai, poreikiai.
Apskritojo stalo diskusija mokiniai – tėvai-mokytojai  „Nenoriu, bet reikia“ organizavimas. Metodinė taryba,

Mokinių taryba,

Tėvų komitetas

Gegužės Išaiškės mokymosi motyvacijos nebuvimo priežastys
Supažindinimas su NMPP, PUPP ir VBE rezultatais ir jų analize. Administracija Gegužės

Rugsėjis

Susipažins su rezultatais ir jų panaudojimu ugdymo procese.
Problemos gimnazijoje:

kaip jas spręsti?

L.Gelažienė,

R.Vasiliauskienė

 

Birželis Bus  įvardytos svarbiausios gimnazijos problemos ir priemonės joms spręsti.
2.UŽDAVINYS. Plėtoti bendrystės ryšius tarp gimnazijos bendruomenės narių puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes.

 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) stiprinimas. Tėvų komiteto nariai Visus metus Įgyvendintos 1-2 tėvų iniciatyvos.
Inicijuoti  svarstymą  klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokinių bei mokytojų interesus. Tėvų komiteto pirmininkas Visus metus Bus sprendžiamos įvairios ugdymo procese atsiradusios problemos.
Profesinio veiklinimo  savaitė Tėvų komiteto nariai Birželis Stiprės mokinių profesinės kompetencijos, stiprės mokinių ir tėvų ryšys.
Sveikinimai Šauniausiam mokiniui ir pirmūnams L.Gelažienė Birželis Padėka  vaikams už jų pasiekimus ir motyvacijos stiprinimas.
Akcijos, skirtos

mokymuisi tarnaujant

(LIONS QUEST programos)

L.Gelažienė,

Mokinių taryba

Lapkritis – Gruodis Vykdomos įvairios akcijos įtraukiančios mokinius į jų pačių tobulėjimą bei tapimą geresniais piliečiais ir bendruomenės nariais.

Stiprės mokinių ir tėvų ryšys.

Aktyvus dalyvavimas gimnazijos akcijose, renginiuose. Tėvų komiteto nariai Gruodis. 10 % padidės tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas Gimnazijos bendruomenės renginiuose. Stiprės ryšys tarp bendruomenės narių.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*