MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZUOJANT KONSULTACIJAS TVARKOS APRAŠAS

Patvirtinta

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

gimnazijos direktoriaus

2018 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. MV-252

                                                                                                  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZUOJANT KONSULTACIJAS

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokymosi pagalbos teikimo organizuojant konsultacijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokymosi pagalbos mokiniams organizuojant konsultacijas teikimo principus, tikslą, uždavinius, formas, gavėjus, teikėjus bei konsultacijų organizavimą.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 patvirtintu 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu ir 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 patvirtintais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

II. KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAS,

UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

 1. Tikslas – veiksmingai padėti mokiniui mokytis, įveikiant jam identifikuotus mokymosi sunkumus, užtikrinti veiksmingą gabiųjų mokinių ugdymąsi.
 2. Uždaviniai:

4.1. stebėti ir analizuoti, laiku identifikuojant kylančius mokinių mokymosi sunkumus;

4.2. sudaryti sąlygas gabiųjų mokinių ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymui(si);

4.3. telkti švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiauti, organizuojant mokymosi pagalbos konsultacijas ir vertinant jų poveikio analizę.

 1. Konsultacijų teikimo principai:

5.1. lygios galimybės – kiekvienam mokiniui užtikrinamas pagalbos prieinamumas;

5.2. visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;

5.3. individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas;

5.4. veiksmingumas – mokymosi pagalba turi būti suteikiama laiku ir atitikti mokinio mokymosi galias.

 

III. KONSULTACIJŲ GAVĖJAI, TEIKĖJAI

 

 1. Švietimo pagalbos gavėjai – mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, mokiniai, kurį laiką nelankę mokyklos, mokiniai, kuriems reikalinga mokytojo pagalba siekiant geresnių mokymosi rezultatų, mokiniai, kurie dalyvauja konkursuose, olimpiadose.
 2. Konsultacijų teikėjai – mokytojai.
 3. Konsultacijų, kaip pagalbos mokiniui mokytis formos, gali prašyti pats mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), rekomenduoti mokytojas, klasės vadovas.
 4. Konsultacijų būtinumą konkrečiam mokiniui siūlo Gimnazijoje paskirtas asmuo (administracijos atstovas), atsakingas už mokymosi pagalbos organizavimą, išklausęs mokytojo ir klasės vadovo pasiūlymus.

 

IV. KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

 1. Mokiniams mokymosi pagalbą pirmiausiai suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt., pamokų metu.
 2. Esant poreikiui, mokiniams skiriamos nuolatinės ir trumpalaikės (individualios ar grupinės) konsultacijos. Abiem atvejais konsultacijos fiksuojamos dienyne skiltyje „Kita veikla“:

11.1. nuolatinėms konsultacijoms skirtos valandos neįskaičiuojamos į mokinio mokymosi krūvį;

11.2. nuolatinėms konsultacijoms sudaromas tvarkaraštis, o trumpalaikės konsultacijos teikiamos pagal mokinių poreikius su mokiniu sutartu laiku.

 1. skiriant konsultacijas atsižvelgiama į turimas klasės krepšelio lėšas.
 2. Atsakingas už mokymosi pagalbos organizavimą asmuo, bendradarbiaudamas su mokytojais dalykininkais (klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais), mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) renka informaciją apie konsultacijų poreikį.
 3. Konsultacijos (konsultacijos-pamokos) mokytojams yra tarifikuojamos ir apmokamos. Konsultacijos skiriamos nuo mokslo metų pradžios.
 4. Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas Gimnazijos svetainėje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gimnazijos direktorius, mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai turi teisę siūlyti taisyti, pildyti, tobulinti šį aprašą.