SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Patvirtinta

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

gimnazijos direktoriaus

2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. MV-209

 

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 2015–2017 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 7 d. Įsak. Nr.V-1016, 92 punktu įteisinta privaloma ugdymo proceso dalis–socialinė veikla.
 2. Socialinės veiklos aprašas reglamentuoja mokinių socialinę veiklą 5–8 ir I–IV klasėse.
 3. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos ugdymo planą. Ji vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu.
 4. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, pilietiškumo ugdymo, kultūrines ir socializacijos programas.

 

II. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

 1. Socialinės veiklos tikslas–skatinti mokinių socialinį solidarumą, siekti gimnazijos tikslų per visuomenei naudingą veiklą.
 2. Socialinės veiklos organizavimo uždaviniai:

6.1. ugdyti ir puoselėti mokinių pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;

6.2. didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą.

 1. Socialinė veikla organizuojama:

7.1. 5–6 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, gimnazijos bendruomenėje;

7.2. 7–8 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, dalyvaujant gimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;

7.3. I–II klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, indentifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

7.4. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese, sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai ir savanorystei.

 1. Socialinės veiklos kryptys–pagalba gimnazijai, ekologinė, projektinė, socialinė (pedagoginė pagalba) ir kita.
 2. Pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus..
 3. Socialinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 4. Socialinės veiklos darbą kuruoja klasių vadovai.
 5. Socialinę veiklą organizuoja: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos vedėjas, kiti gimnazijos darbuotojai.
 6. Mokiniai gali užsiimti socialine veikla ir už gimnazijos ribų–pagalba kultūros namams, vaikų darželiui, fizinė pagalba seniems asmenims, darbas nevyriausybinėse organizacijose.
 7. Socialinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.
 8. Socialinės veiklos atlikimą patvirtina mokinio pateikta kortelė, kurioje pasirašo asmuo, kuris atsakingas už atliktą veiklą. (apskaitos lapo forma pridedama).
 9. Apskaitą vykdo klasės vadovai. Pasibaigus metams, klasės vadovas pažymi duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą socialinę veiklą, suskaičiuoja socialinės veiklos trukmę ir nurodo valandų skaičių (pvz. 5).
 10. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę–pilietinę veiklą, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą. Klasės vadovas, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, peržiūri mokinių socialinės veiklos suvestinę, „Socialinės veiklos” apskaitos lapus ir mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės veiklos valandų skaičiaus, nukreipia atlikti tuo metu gimnazijai svarbią socialinę veiklą.
 11. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali siūlyti gimnazijos direktoriui apdovanoti padėkomis.
 12. Su socialinės veiklos organizavimo tvarka supažindinti tėvus(globėjus/ rūpintojus).

________________________________________

1 priedas

 Socialinės – pilietinės veiklos organizavimas gimnazijoje

 

Klasė Veiklos turinys Valandos Atsakingas
5–6 Pilietinė akcija „Darom“ 2 Klasės vadovas
Pagalba klasės vadovui 3
Kita veikla 5
Viso: 10
7–8 Pilietinė akcija „Darom“ 2 Klasės vadovas
Budėjimas gimnazijoje 2
Pagalba klasės vadovui 2
Savitarpio pagalba 1
Kita veikla 3
Viso: 10 val.
I–II Pilietinė akcija „Darom“ 2 Klasės vadovas

Administracija

Dalykų mokytojai

Budėjimas gimnazijoje 2
Pagalba klasės vadovui 2
Savitarpio pagalba 1
Savanorystė 1
Renginių organizavimas 1
Dalyvavimas pilietiškumo akcijose 1
Kita veikla 2
Viso: 12 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Karpavičienė

 

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje pakeitimas čia.

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje pakeitimo  įsakymas čia.