Elektroninis dienynas

manodienynas.lt

PATVIRTINTA
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos direktoriaus
2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. MV-30

JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS
ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS
APRAŠAS

I. PASKIRTIS

1.1. Dokumentas nustato Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau Gimnazijos) elektroninio dienyno (toliau e. dienynas) pildymo, priežiūros ir administravimo tvarką.
1.2. Gimnazijos elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) skirtas tik Gimnazijos vidaus naudojimui.

II. ATSAKOMYBĖ

2.1. Už Aprašo reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
2.2. Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi Gimnazijos darbuotojai, dirbantys su
e. dienynu.

III. E. DIENYNO NAUDOJIMAS MOKSLO METŲ PRADŽIOJE

3. Gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo (toliau – Gimnazijos administratorius) atlieka e. dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus. Gimnazijos administratorius palaiko tiesioginį ryšį su e. dienyno paslaugos teikėju.
3.1. Aprašo 3 punkte nustatytus darbus atsakingi asmenys atlieka per 10 darbo dienų nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d.
3.2. Gimnazijos e. dienyno administratorius:
3.2.1. nustato pusmečių/trimestrų datas;
3.2.2. priskiria klasės vadovus;
3.2.3. patikrina informaciją apie Gimnaziją, mokytojus, klasių ir mokytojų ryšį, prireikus, padaro pakeitimus;
3.2.4. sukuria savo mokomųjų dalykų grupes;
3.2.5. priskiria mokinius mokomųjų dalykų grupėms;
3.2.6. užrakina teisę trinti datas;
3.2.7. suteikia teisę formuoti grupes;
3.2.8. užrakina galimybę vesti pusmečių pažymius.
3.3. Klasių vadovai:
3.3.1. klasių vadovai patikrina informaciją apie savo klasę, klasėje besimokančius mokinius ir esant poreikiui padaro pakeitimus.
3.3.2. pastebėję, kad klasėje trūksta mokinių, apie tai informuoja Gimnazijos administratorių;
3.4. Mokytojai:
3.4.1. mokytojai patikrina informaciją apie savo grupes, grupėms priskirtus mokinius ir esant poreikiui padaro pakeitimus;
3.4.2. pastebėję, kad grupėse trūksta arba negalima priskirti mokinių, apie tai informuoja Gimnazijos administratorių;
3.4.3. užpildo savo mokymo dalykų pamokų tvarkaraštį, kuris yra atvaizduojamas e. dienyno sistemoje ir matomas mokiniams bei tėvams.

IV. E. DIENYNO PILDYMAS

4. E. dienyną pildo mokytojai ir klasių vadovai:
4.1. mokytojai:
4.1.1. pildo savo dėstomų dalykų grupių vertinimus, klasės ir namų darbus;
4.1.2. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais, klasių vadovais ir perduoda informaciją mokiniams;
4.1.3. pamokos pradžioje pažymi neatvykusius mokinius, o pabaigoje surašo gautus pažymius.
4.1.4. įrašo informaciją apie dėstomų dalykų grupių mokinių pagyrimus, pastabas, papeikimus;
4.1.5. esant poreikiui pavaduoja kitus mokytojus ir atlieka visus 4.1. punkte nurodytus darbus pavaduojamo mokytojo grupėse.
4.2. klasių vadovai:
4.2.1. e. dienyno sistemos pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais;
4.2.3. paruošia ataskaitas išeinantiems iš Gimnazijos mokiniams ir šalina juos iš e. dienyno sąrašų;
4.2.4. esant poreikiui tvarko savo klasės mokinių sąrašus;
4.2.5. esant poreikiui tikslina mokinių duomenis, skiria slaptažodžius;
4.2.6. esant poreikiui tikrina ir tikslina tėvų duomenis;
4.2.7. esant poreikiui sistemoje priskiria tėvams vaikus arba atvirkščiai;
4.2.8. esant poreikiui sukuria mokinio tėvą ir priskiria mokiniui;
4.2.9. užtikrina, kad bent vienas iš vaiko tėvų turėtų galimybę prisijungti prie savo vaiko e. dienyno;
4.2.10. užpildo savo klasės tvarkaraštį;
4.2.11. įveda naujus mokinius ir apie tai dalykų mokytojus informuoja e. dienyno pranešimais;
4.3. Gimnazijos e. dienyno administratorius:
4.3.1. pildo ir atnaujina informaciją apie Gimnazijos mokytojus ir klasės vadovus;
4.3.2. suteikia prisijungimo vardus mokytojams ir klasės vadovams;
4.3.3. esant poreikiui užrakina ir atrakina grupių, pusmečių pildymo, datų trynimo funkcijas;
4.3.4. atlieka e. dienyno klaidų, nusiskundimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e. dienyno tobulinimo Gimnazijos direktoriui.
4.3.5. esant poreikiui tvarko pavaduojančių mokytojų papildomo darbo laiko apskaitą e. dienyne.

V. E. DIENYNO ARCHYVAVIMAS IR KITOS NUOSTATOS

5. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne, o ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už e. dienyno naudojimo priežiūrą:
5.1. iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas (-ami) duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir dėda į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773), nustatyta tvarka;
5.2. kitus dienyno skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;
6. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai Gimnazijos nustatyta tvarka tvarkomi ir saugomi atskirai.
7. Pusmečio vedimo funkcijos atrakinamos prieš dvi savaites iki pusmečio pradžios, užrakinamos per 5 darbo dienas po oficialios pusmečių išvedimo datos.
8. Klasių vadovams ar mokytojams prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, būtina kreiptis į atsakingą už e. dienyno priežiūrą Gimnazijos darbuotoją.
9. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, tos mokyklos e. dienyno administratorius, iš kurios mokinys išeina, e. dienyne pažymi, kad mokinys keičia mokyklą. Įrašas apie šį mokinį automatiškai perkeliamas į bendrą mokykloms nepriskirtų mokinių sąrašą. Šiame sąraše mokyklos, į kurią ateina minėtas mokinys, vadovas pažymi mokinį ir priskiria savo mokyklai. Esant reikalui, atspausdinamas popierinis išrašas.

_______________________________________________

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*