Elektroninis dienynas

manodienynas.lt

PATVIRTINTA

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės

gimnazijos direktoriaus

2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. MV-185

 

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazijos) elektroninio dienyno (toliau – E. dienynas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ISAK-170 redakcija) ir skirtas Gimnazijos vidaus naudojimui.
 2. Gimnazija, rengdama E. dienyno Aprašą, vadovaujasi Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS

ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ E. DIENYNE, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Gimnazija naudoja E. dienyną „Mano dienynas“. E. dienyno duomenų pagrindu sudaromas dienynas tvarkant identiškus skyrius, įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 2. Visi Gimnazijos darbuotojai, E. dienyno aptarnaujantys fiziniai bei juridiniai asmenys, dirbantys su E. dienynu yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus neperduoti tretiems fiziniams ar juridiniams asmenims, taip pat nenaudoti Gimnazijos duomenų jokiais tikslais, be Gimnazijos direktoriaus raštiško sutikimo. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 3. Gimnazijos direktorius įsakymu skiria asmenis, atliekančius E. dienyno administravimo darbus bei priežiūrą.
 4. Gimnazijos E. dienyno administravimą vykdantis asmuo atlieka šias pagrindines funkcijas:

6.1. patikrina mokytojų sąrašą, papildo jų duomenis ir įrašo trūkstamus mokytojus;

6.2. kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 10d., suveda į elektroninio dienyno duomenų bazę mokinių ir mokytojų sąrašus, sukuria klases, nurodo klasių vadovus; koreguoja duomenis jiems pasikeitus;

6.3. kiekvienų metų rugsėjo 5 d d. suveda bendrą informaciją, reikalingą dienyno funkcionalumui užtikrinti – pamokų laiką, pusmečių intervalus, atostogų laiką, pažymių tipus, mokomuosius dalykus;

6.4. suteikia E. dienyno vartotojams (vardus ir slaptažodžius) – administracijai, pagalbos mokiniui specialistams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, bibliotekininkams, raštinės vedėjui, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pirminio prisijungimo duomenis ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

6.5. įveda į E. dienyną dokumentus Gimnazijos direktoriaus nurodymu;

6.6. įkelia pavaduojančių mokytojų duomenis Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymu;

6.7. informuoja ir konsultuoja Gimnazijos bendruomenės narius E. dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais. klausimais;

6.8. ,,uždaro“ E. dienyną iki kito mėnesio paskutinės dienos. Jį ,,atrakina“ tik dienyno priežiūrą vykdančio Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo nurodymu.

6.9. ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, E. dienyno ataskaitas perkelia į skaitmeninę laikmeną. Sudarius viso E. dienyno archyvą, jis taip pat perkeliamas į skaitmeninę laikmeną. Skaitmenines laikmenas perduoda saugoti į archyvą iki lapkričio 1 d.

 1. Mokytojas, pildydamas E. dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. iš Gimnazijos E. dienyno administratoriaus gavęs registracijos duomenis, prisijungia prie E. dienyno;

7.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

7.3. per meniu punktą „Grupės“ įveda tas klases ir grupes, kurioms turi pamokų, nurodo dalyką (pasirenka iš dalykų sąrašo), dalyko modulį, nurodo grupės pavadinimą pagal Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo nurodymus, priskiria mokymosi programą, valandų skaičių, III–IV gimnazijos klasės mokiniams kurso raidę, užsienio kalbos lygmenį.

7.4. per meniu punktą „Tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

7.5. kiekvieną darbo dieną iki 17.00 val. arba vėliau, jei tam yra objektyvių priežasčių (nėra interneto, neveikia E. dienynas ar pan.), suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo;

7.6. rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams pagal poreikį;

7.7. ne vėliau kaip prieš savaitę nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir laiką, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą);

7.8. jei „užrakinus“ E. dienyną nustatoma klaida, mokytojas kreipiasi į Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris informuoja administratorių dėl E. dienyno ,,atrakinimo“;

7.9. Gimnazijos nurodytu laiku išveda pusmečio, metinius įvertinimus pagal Gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano reikalavimus;

7.10. per meniu punkto ,,Ataskaitos“ E. dienyno skyrių ,,Saugaus elgesio instruktažai“ atspausdina ,,Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ lapus, užpildo jų turinį. Mokiniai ir mokytojas pasirašo instruktažų lapuose. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai įsegami į segtuvą, kuris laikomas pas Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją, iki mokslo metų pabaigos;

7.11. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kt. skiltyje „Pamokos tema“ įrašo „Pamoka nevyko dėl…“;

7.12. vesdamas integruotas pamokas, pamokų turinyje nurodo integruojamąją programą arba integruojamąjį dalyką;

7.13. mokinio, besimokiusio kitoje mokykloje, per mokslo metus gautus įvertinimus perkelia iš kitų dokumentų;

7.14. bendrojo fizinio ugdymo mokytojai surašo duomenis apie mokinių fizinio pasirengimo rodiklius.

 1. Klasės vadovas, pildydamas E. dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

8.1. stebi ir analizuoja auklėjamosios klasės mokinių pažangumą, lankomumą; aiškinasi problemų priežastis;

8.2. iki einamojo mėnesio 5 dienos pabaigia pildyti pamokų praleidimo pateisinimo dokumentų duomenis (pamokų pateisinimas žymimas mokiniui atėjus į Gimnaziją per tris darbo dienas pagal lankomumo tvarką);

8.3. ne vėliau, kaip prieš savaitę, įveda informaciją apie būsimus tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, nurodo jų vietą, laiką ir temas;

8.4. per meniu punktą „Klasės vadovo veikla“ iki mėnesio pabaigos įveda informaciją apie klasės vadovo darbą su klase;

8.5. klasės vadovas žinute informuoja mokytojus apie mokinius, nedalyvaujančius pamokose, Gimnazijos direktoriui leidus ar dėl kitų priežasčių;

8.6. kartą per mėnesį informuoja internetu naudotis negalinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio pažangumą;

8.7. paprašius tėvams (globėjams, rūpintojams), negalintiems naudotis E. dienynu, informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus, pasirašytą klasės vadovo, pateikia kartą per dvi savaites mokiniui;

8.8. pasibaigus mokslo metams, iš E. dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas(-i) duomenų teisingumą, tikrumą, ir perduoda atsakingam už mokinių mokymosi pasiekimų apskaitą Direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

 1. Gimnazijos socialinis pedagogas:

9.1 kiekvieną dieną stebi ir analizuoja mokinių lankomumą;

9.2 aiškinasi nelankymo priežastis, teikia informaciją (iki kiekvieno mėnesio 7 dienos) Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atspausdina mėnesio lankomumo ataskaitą, kuri teikiama svarstyti Gimnazijos V aiko gerovės komisijoje;

9.3. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais ir Gimnazijos administracija.

10.Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

10.1. per E. dienyno meniu punktą „Sveikatos duomenys“ iki kiekvienų metų spalio 1 d. surašo ir atnaujina duomenis apie mokinių sveikatą;

10.2. informuoja bendrojo fizinio ugdymo mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus, apie mokinių sveikatos sutrikimus.

 1. E. dienyno pildymo priežiūrą vykdo Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

11.1. ne rečiau, kaip kartą per mėnesį patikrina E. dienyno pildymą pagal kuruojamas klases;

11.2. E. dienyne rašo pastabas mokytojams ir klasių vadovams dėl E. dienyno pildymo, kontroliuoja jų vykdymą;

11.3. analizuoja kuruojamų klasių ir kuruojamų dalykų mokymosi, lankomumo rezultatus, teikia analizes Gimnazijos direktoriui signaliniams pusmečiams ir pusmečiams / mokslo metams pasibaigus;

11.4. patikrina, kaip E. dienyne išvedami pusmečio, metiniai pažymiai. Jei „užrakinus“ E. dienyną nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant  nustatytos formos prašymą (1 priedas).

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už elektroninio dienyno duomenų tvarkymą, prižiūri E. dienyno administratoriaus veiklą ir atlieka šias pagrindines funkcijas:

12.1. stebi ugdymo plano duomenų (mokslo metų, pusmečių trukmės, atostogų laikotarpių, mokymo(si) dalykų, dalykų modulių, integruotų programų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemų ir kt.) įvedimo į E. dienyną teisingumą;

12.2. prižiūri, kad mokytojai teisingai įrašytų mokinių mokymosi programą, dalyko kurso keitimo pažymius;

12.3. prižiūri, kad E. dienyne fiksavus mėnesio, pusmečio, metinį ar kito ugdymo laikotarpio vertinimo rezultatą, jis būtų patvirtinamas „užrakinant“ įrašytus  atitinkamo laikotarpio įvertinimus ne ilgiau, kaip per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos;

12.4. E. dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, informuoja klaidą padariusį asmenį, kuris ją ištaiso;

12.5. kartu su E. dienyno administratoriumi konsultuoja mokytojus dėl E. dienyno pildymo;

12.6. patikrina tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą mokytojo, kuris nutraukia darbo sutartį per mokslo metus ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

12.7. prižiūri, kad ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, elektroninio dienyno ataskaitos būtų perkeltos į skaitmeninę laikmeną. Sudarius viso E. dienyno archyvą, jis taip pat perkeliamas į skaitmeninę laikmeną. Skaitmenines laikmenas perduoda saugoti į archyvą iki lapkričio 1 d.;

12.8. kartu su E. dienyno administratoriumi sprendžia E. dienyno įvairias integracines galimybes su kitomis sistemomis ir registrais (pvz., mokinių mokymosi rezultatų eksportavimą į Mokinių registrą ir kt.).

 1. Asmenys, tvarkantys, administruojantys, prižiūrintys E. dienyną, išspausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.
 2. Gimnazijos direktorius užtikrina E. dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu E. dienyno sudarymą, jo spausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą.

III skyrius

DIENYNO SAUGOJIMAS

 1. Aprašo nustatyta tvarka sudarytos ir išspausdintos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009 m. liepos 12 d.).

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Aprašas papildomas ir keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu. Pakeitimai gali būti inicijuoti bet kurios Gimnazijos bendruomenės atstovų prašymais, pakeitimo procedūras vykdo Gimnazijos direktorius.
 2. Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi Gimnazijos administracijos darbuotojai ir mokytojai.
 3. Aprašas skelbiamas Gimnazijos svetainėje www.bite. joniskelis.lm.lt

_____________________________________________________

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*