ŠAUNIAUSIAS KLASĖS MOKINYS (-Ė)

PATVIRTINTA
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos direktoriaus
2015 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. MV-70

ŠAUNIAUSIO KLASĖS MOKINIO RINKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. TIKSLAI

1. Tobulinti mokinių skatinimo sistemą, padėsiančią ugdyti mokinių mokymo(si) motyvaciją.
2. Kasmet išrinkti geriausią metų mokinį iš kiekvienos klasės.

II. KRITERIJAI

3. Mokymosi rezultatai
4. Dalyvavimas konferencijose ir laimėjimai gimnazijos, savivaldybės, zonos, šalies olimpiadose, konkursuose bei sporto varžybose.
5. Dalyvavimas popamokinėje veikloje bei gimnazijos savivaldoje.
6. Elgesys gimnazijoje ir už jos ribų.
7. Lankomumas.
8. Socialinė veikla.
9. Klasių vadovai, suderinę su klasės aktyvu, konkurso organizatoriams iki 2015 m. balandžio 15 dienos pateikia 1–3 mokinių kandidatūras dėl nominacijos. Iš kiekvienos klasės privalo būti bent po vieną kandidatą.

III. VERTINIMAS

Eil. Nr.Kriterijus/veiklaTaškai
1.1. Mokymosi rezultatai:
1.1. pusmečio įvertinimas 9–10;
1.2. pusmečio įvertinimas 8–10;
1.3. pusmečio įvertinimas 7–10.

30 taškų
20 taškų
10 taškų
2.2. Olimpiados, konkursai, varžybos
2.1. Dalyvavimas gimnazijos olimpiadose, konkursuose:
2.1.1. 1–2 vieta;
2.1.2. 3 vieta;
2.1.4. už dalyvavimą.
2.2. Dalyvavimas savivaldybės organizuojamose olimpiadose, konkursuose, varžybose:
2.2.1. 1 vieta;
2.2.2. 2 vieta;
2.2.3. 3 vieta;
2.2.4. už dalyvavimą.
2.3. Dalyvavimas zonos, šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose:
2.3.1. Prizinė vieta
2.3.2. Už dalyvavimą.


5 taškai
3 taškai
1 taškas


15 taškų
10 taškų
5 taškai
2 taškai


20 taškų
10 taškų
3.3. Mokinio aktyvumas :
3.1. dalyvavimas gimnazijos renginiuose;
3.2. dalyvavimas gimnazijos savivaldoje;
3.3. dalyvavimas neformaliojo ugdymo būrelio veikloje;
3.4. dalyvavimas klasės veikloje.

10 taškų
3 taškai
5 taškai
3 taškai
4.4. Mokinio elgesys:
4.1. už mokinio elgesio taisyklių laikymąsi;
4.2. už gautas pastabas, drausmines nuobaudas.

20 taškų
Atimami 5 taškai už vieną nusižengimą
5.5. Lankomumas:
5.1. nepraleidus nei vienos pamokos.
5.2. nepraleidus nei vienos nepateisintos pamokos

15 taškų
10 taškų.
6.6. Socialinė veikla:
6.1. pagalba tvarkant kabinetą;
6.2. budėjimas gimnazijoje;
6.3. savitarpio pagalba.

2 taškai
2 taškai
2 taškai

IV. KANDIDATŲ ATRINKIMAS

10. Iki 2015 m. balandžio 15 dienos kiekviena klasė pasiūlo po 1–3 kandidatus.
11. Klasės vadovas užpildo pirmines kandidatų vertinimo lenteles ir pateikia jas vertinimo komisijai.
12. 3 dienos skiriamos gimnazijos bendruomenės pasiūlymams (siūlo visi gimnazijos darbuotojai: administracija, mokytojai, bibliotekininkė ir skaityklos vedėja, pagalbos mokiniui specialistai, aptarnaujančio personalo darbuotojai, valgyklos darbuotojos).
13. Vertinimo komisija susumuoja rezultatus ir atrenka po vieną kandidatą iš kiekvienos klasės.
14. Vertinimo komisiją įsakymu skiria gimnazijos direktorius.

V. APDOVANOJIMAS

15. Mokiniai apdovanojami Pirmūnų šventėje specialiais prizais ir pagyrimo raštais.
16. Mokinių nuotraukos publikuojamos gimnazijos internetinėje svetainėje (mokiniams sutikus), pateikiama informacija apie juos.
17. Šauniausio mokinio nuotraukos (mokiniui sutikus) talpinamos gimnazijos pirmūnų lentoje.