Reorganizacijos aprašas

PASVALIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „LINELIS“  

REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE PASVALIO R. JONIŠKĖLIO

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos sąlygas.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 ir 2.96 straipsniais, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 ir 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Darželio g. 4, 39295 Narteikių k., Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.;

3.4. juridinio asmens kodas – 190624491;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras;

3.6. savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

 1. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – Vytauto g. 37, 39305 Joniškėlis, Pasvalio r.;

4.4. juridinio asmens kodas – 290614950;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras;

4.6. savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 1. Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ su Joniškėlio ikimokyklinio ugdymo skyriumi reorganizuojama, ją prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio asmens – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos.
 2. Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ su Joniškėlio skyriumi po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos struktūrinėmis dalimis – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Narteikių skyrius (adresas – Darželio g. 4, 39295 Narteikių k., Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.) ir Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Joniškėlio skyrius (adresas – Maironio g. 13, 39307 Joniškėlis, Pasvalio r.).
 3. Veiklą po reorganizavimo tęs juridinis asmuo – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija (adresas – Vytauto g. 37, 39305 Joniškėlis, Pasvalio r.) su Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Narteikių skyriumi (adresas – Darželio g. 4, 39295 Narteikių k., Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Joniškėlio skyriumi (adresas – Maironio g. 13, 39307 Joniškėlis, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Deglėnų dugiafunkciu centru (adresas – Parko g. 9, 39271 Deglėnų k., Pušaloto seniūnija, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Nakiškių daugiafunkciu centru (adresas – Liepų g. 18, 39315 Nakiškėlių k., Joniškėlio seniūnija, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Norgėlų daugiafunkciu centru (adresas – Parko g. 1, 39315 Norgėlų k., Joniškėlio seniūnija, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Švobiškio daugiafunkciu centru (adresas – Kalno g. 9, 39290 Švobiškio k., Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio r.), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio daugiafunkciu centru (adresas – Tėviškės g. 8, 39309 Meškalaukio k., Joniškėlio seniūnija, Pasvalio r.).
 4. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų ugdymo organizavimo ir valdymo, mokymo, švietimo pagalbos bei aplinkos lėšas.
 5. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO DATA BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

 1. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
 2. Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI

 1. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamo juridinio asmens Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriai.
 2. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ reorganizavimo, ją prijungiant prie Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, sąlygų aprašas paskelbiamas Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ interneto svetainėje http://www.narteikiulinelis.lt ir Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos interneto svetainėje https://www.bite.joniskelis.lm.lt bei Pasvalio rajono savivaldybės tinklapyje www.pasvalys.lt.
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui teisės aktų nustatyta tvarka pateikia pranešimą apie apdraustųjų darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas Pasvalio r. Narteikių mokykloje-darželyje ,,Linelis“ ir bus tęsiamas Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 4. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui dokumentai, reikalingi reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau, kaip pirmą reorganizavimo sąlygų paskelbimo dieną (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 5. Apie reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą pranešama raštu visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).
 6. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorius teisės aktų nustatyta tvarka:

17.1. apie mokyklos-darželio reorganizavimą raštu informuoja Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ mokinius ir jų tėvus;

17.2. informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. arba darbo sutarčių nutraukimą, rengia konsultacijas su mokyklos-darželio darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymo neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos;

17.3. įspėja darbuotojus, kurių pareigybės perkeliamos į Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnaziją, apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojai sutinka, sudaromas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo į kitą darbovietę. Jei darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo.

 1. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriui ir Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriui įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties nutraukimą pasirašo Pasvalio rajono savivaldybės meras. 

VI SKYRIUS

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 1. Reorganizuojamos Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ turto vertė nustatoma pagal 2020 m. sausio 1 d. finansinės atskaitomybės dokumentus.
 2. Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. atliekamas Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ turto ir atsiskaitymų inventorizavimas; 2020 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, inventorizuotas turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (atsakingas vykdytojas – reorganizuojama įstaiga). Turto perdavimo ir priėmimo aktus iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio ,,Linelis“ atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris), Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris) bei Pasvalio rajono savivaldybės administracijos įgalioti asmenys (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo, reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija).
 3. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai perduotas nekilnojamasis turtas įregistruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Reorganizuojama Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis ,,Linelis“ atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 5. Reorganizuojamos Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perims Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ administracija sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitas (ketvirtinė, metinė) mokyklos-darželio, kaip juridinio asmens, pasibaigimo (išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būklei ir jas pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui bei pasirašo priėmimo – perdavimo aktą ir perduoda jį Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriui.
 6. Visi Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ dokumentai bus perduoti Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorius sudaro dokumentų apyrašus ir perduoda iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. visus įstaigos dokumentus ir jų apyrašus pagal aktą teisių ir pareigų perdavimo momentu Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriui.
 7. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ antspaudas ir spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).
 8. Teisės aktų nustatyta tvarka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.:

26.1. Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimo originalą (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

26.2. Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

 1. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ ir Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriai neturi teisės, nesuderinę su Pasvalio rajono savivaldybės administracija, priimti į darbą naujų darbuotojų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ ir Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriai užtikrina nepertraukiamą įstaigų veiklą.
 2. Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.
 3. Reorganizavimas vykdomas iš reorganizuojamo juridinio asmens ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens patvirtintų biudžetinių asignavimų.
 4. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“

direktorė                                                                                                                               Dalia Vaišnienė

 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

gimnazijos direktorius                                                                                                        Almantas Kanapeckas