Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus

2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. MV-29

 

PRITARTA

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos tarybos

posėdyje

2018 m. sausio 30 d.

 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai Gimnazijos darbuotojų darbą reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato Gimnazijos darbuotojų darbo tvarką. Šio dokumento tikslas – reglamentuoti darbdavio ir darbuotojų santykius dėl priėmimo į darbą, darbo užmokesčio, darbo laiko, komandiruočių tvarkos, darbo ir poilsio organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos saugojimo reikalavimų, siekiant sudaryti sąlygas darniai veiklai.
 2. Taisyklės sukonkretina Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus reikalavimus, apibrėžia bendruosius darbo santykių principus bei elgesio normas, kurių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
 3. Už darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Gimnazijos direktorius.
 4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Darbo kodeksu ir jį lydinčiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 

 1. Gimnazijos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi. Ją pildo raštinės vedėja, pasirašo Gimnazijos direktorius ir priimamas į darbą asmuo.
 3. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinų sutarties sąlygų. Priimami į darbą darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami Gimnazijos vidaus tvarkai, o direktorius įsipareigoja mokėti sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
 4. Darbuotojo funkcijas nustato pareigybės aprašymas. Naujai priimtus darbuotojus su pareigybės aprašymu pasirašytinai supažindina Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 5. Priimami į darbą darbuotojai pateikia šiuos dokumentus:

9.1. prašymą dėl priėmimo į darbą;

9.2. pasą ar asmens tapatybės kortelę;

 • 3. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti pedagoginiai darbuotojai – dokumentą (pažymą arba įsakymo dėl atleidimo iš darbo iš buvusių darboviečių, kai nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai), kuriame būtų nurodyta atleidimo iš darbo buvusiose darbovietėse priežastis. (žr. Švietimo įstatymo 51 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija);
 • 4. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti pedagoginiai darbuotojai – Pažymą apie teistumą (neteistumą) (žr. Švietimo įstatymo 51 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija);

9.5. išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus;

9.6. užsienio valstybėse išduotų išsimokslinimo dokumentų, legalizuotų Studijų kokybės vertinimo centre, kopijas bei dokumentų vertimus į lietuvių kalbą (jei tokių yra);

9.7. Medicininę knygelę F048/a arba Išankstinio sveikatos tikrinimo pažymą F047/a;

9.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažymą (jei turi neįgalumą);

9.9. Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (jei turi neįgalumą);

9.10. jei darbuotojas įsidarbinęs ir kitoje darbovietėje, jis pateikia iš tos darbovietės darbo grafiką.

 1. Darbuotojas turintis neįgalumą prieš pasirašant darbo sutartį privalo informuoti darbdavį. Jeigu neįgalumą įgijo dirbdamas Gimnazijoje, arba darbdaviui žinomas turėtas nedarbingumo lygis pasikeitė, apie nustatytą neįgalumą arba pasikeitusį nedarbingumo lygį darbuotojas ne vėliau kaip kitą administracijos darbo dieną privalo informuoti Gimnazijos direktorių.
 2. Priimamas į darbą darbuotojas privalo raštu nurodyti tikslius asmeninius duomenis: deklaruotos gyvenamosios vietas adresą, asmeninio mobilaus ryšio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, užtikrinantį susisiekimą su darbuotoju, asmeninės sąskaitos rekvizitus, kvalifikacijos tobulinimą.
 3. Kiekvienas Gimnazijos darbuotojas asmeniškai atsako už savo asmeninių duomenų (gyvenamosios vietos adreso, kontaktinių duomenų, šeiminės padėties, vaiko gimimo, išsilavinimo, kvalifikacijos tobulinimo ir kt. atnaujinimą ir dokumentų, susijusių su pakeitimais, pateikimą Gimnazijai raštinės vedėjai raštu duomenų pakeitimo dieną. Nesant galimybei – ne vėliau kitą administracijos darbo dieną.
 4. Su darbuotojais, kurių darbas susijęs su riboto naudojimo informacija, gali būti sudaroma konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo sutartis.
 5. Prieš pasirašant darbo sutartį Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo pateikia darbuotojui Darbo kodekso 44 straipsnyje nurodytą informaciją, supažindina su jo būsimo darbo sąlygomis, pasirašytinai supažindina su šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, Incidentų tyrimo tvarkos aprašu, Civilinės saugos ir Gaisro saugos taisyklėmis, darbo grafiku, pamokų tvarkaraščiu, kitais Gimnazijos teisės aktais bei dokumentais, reglamentuojančiais darbuotojo darbą.
 6. Pasirašydamas darbo sutartį Gimnazijos direktorius suderina, darbuotojas sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka ir darbo santykių administravimo tikslais darbdavys turi teisę kaupti ir tvarkyti darbuotojo asmeninius duomenis.
 7. Darbuotojas atleidžiamas iš darbo Darbo kodekse nustatytais pagrindais ir tvarka.
 8. Darbuotojas Gimnazijos raštinės vedėjui pateikia prašymą dėl atleidimo iš darbo, kurį jis registruoja gavimo dieną. Prašyme nurodoma pageidaujama atleidimo data.
 9. Atleidimo iš darbo dieną arba išeidamas motinystės ir vaiko priežiūros atostogų, darbuotojas privalo perduoti Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams jam skirtas darbo priemones ir kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, ir ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną perduoti raštinės vedėjui atsiskaitymo lapelį, kuriame fiksuojamas atsiskaitymas su biblioteka bei atsiskaitymas už naudojimąsi kabineto (jeigu mokytojas turėjo kabinetą) kompiuterine įranga.
 10. Atleidimo iš darbo dieną visą darbiniame kompiuteryje ir tinkle saugotą darbinę informaciją darbuotojas privalo perduoti savo tiesioginiam vadovui ar kitam Gimnazijos vadovui nurodytam darbuotojui.
 11. Darbuotojo paskutinės darbo dienos Gimnazijoje pabaigoje panaikinama jo prieiga prie informacijos, taip pat prie informacinių ir taikomųjų sistemų. Ją panaikina Gimnazijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Darbo užmokestis Gimnazijos darbuotojams apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtinta Darbo apmokėjimo sistema (2017 m. gruodžio 27 d. įsakymas MV-290 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo).
 2. Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas vykdomas vadovaujantis Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu (2017 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. MV-237 „Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) ir priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal Gimnazijos darbo apmokėjimo sistemą nustato Gimnazijos direktorius. Darbininkams (nekvalifikuotiems darbuotojams) pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
 3. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
 4. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Gimnazijos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant Gimnazijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
 5. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama materialinė pašalpa iš Gimnazijai skirtų lėšų.
 6. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš Gimnazijai skirtų lėšų gali būti išmokama materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 7. Materialinę pašalpą darbuotojams skiria Gimnazijos vadovas iš Gimnazijai skirtų lėšų.
 8. Darbuotojui prašant, raštinės vedėja parengia pažymą apie jo užimamas Gimnazijoje pareigas, darbo krūvį, grafiką, darbo stažą, kurią pasirašo Gimnazijos vadovas.

 

IV SKYRIUS

DARBO LAIKAS

 1. Darbuotojai privalo laikytis Gimnazijoje nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo.
 2. Visiems Gimnazijos darbuotojams, išskyrus mokytojus, nustatomas nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę darbo laiko režimas: 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė, poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. kasdienė darbo laiko trukmė nuo pirmadienio iki penktadienio – 8 valandos. Konkretus kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laikas nustatomas darbuotojo darbo grafike, kurį tvirtina Gimnazijos direktorius.
 3. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su Gimnazijos darbo laiku, dirba pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ir darbo grafiką.
 4. Darbuotojams draudžiama savavališkai keisti tvarkaraštį ar darbo grafiką.
 5. Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto darbo valanda – 60 min., iš kurių 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su klase, likusias 15 min. mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas gali skirti mokinių konsultavimui, budėjimui ar poilsiui.
 6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistai ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo laikas priklauso nuo Gimnazijos ugdymo plano, veiklos planų, pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių, pamokų krūvių, patvirtintų Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 7. Pamokų krūvių projektus kitiems mokslo metams metodinių grupių pirmininkai, apsvarstę metodinių grupių susirinkimuose, pateikia Gimnazijos direktoriui iki einamų metų birželio 15 d.
 8. Mokytojų preliminarus darbo krūvis naujiems mokslo metams paskirstomas iki kasmetinių atostogų pradžios, bet ne vėliau kaip iki einamų metų liepos 1 dienos, o galutinis – iki einamų metų rugsėjo 1 d. Su darbo krūviu mokytojai supažindinami Mokytojų tarybos posėdyje., Mokytojai su darbo krūviu susipažįsta pasirašytinai.
 9. Mokytojų darbo krūvis (pamokų skaičius per savaitę) gali keistis pasikeitus ugdymo planui, klasių komplektų skaičiui arba abipusiu mokytojo ir Gimnazijos vadovų susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.
 10. Galutinį mokytojų darbo krūvį skirsto ir tvirtina Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į dalykinių metodinių grupių darbo krūvio paskirstymą.
 11. Pedagoginio darbo krūvis skirstomas atsižvelgiant į:

39.1. klasių perimamumą ir turėto krūvio išsaugojimą;

39.2. mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

39.3. turimą išsilavinimą;

39.4. pasiektus ugdymo rezultatus;

39.5. mokytojo metodinę veiklą;

39.6. mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus.

 1. Mažėjant mokinių skaičiui Gimnazijoje, pamokų krūvis mažinamas:

40.1. mokytojams, turintiems mažesnę kvalifikacinę kategoriją;

40.2. mokytojams, turintiems darbo drausmės ar darbo pareigų pažeidimų, nusiskundimų iš mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų).

 1. Gimnazija, sudarydama pamokų tvarkaraštį, nepažeisdama mokinių interesų, vieną ar daugiau dienų per savaitę gali skirti mokytojo metodinei veiklai, tačiau tomis dienomis mokytojas turi būti pasirengęs Gimnazijos vadovų nurodymu organizuoti egzaminus, dalyvauti auklėjamosios klasės renginiuose it kt.
 2. 42. Lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laiko režimas darbuotojams gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo prašymą, kai nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į Gimnazijos galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą.
 3. Suminė darbo laiko apskaita gali būti įvedama prireikus dėl darbo pobūdžio, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su Darbo taryba.
 4. Darbuotojams, kurie dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, grafikai sudaromi ir skelbiami ne vėliau nei likus 7 dienoms iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš dvi darbuotojo darbo dienas.
 5. Gimnazijoje valstybės nustatytomis švenčių dienomis nedirbama. Valstybinių švenčių dienų išvakarėse darbuotojai (išskyrus mokytojus, dirbančius pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį) dirba vieną valandą trumpiau. Darbuotojams, kuriems privalomos sutrumpinto darbo laiko normos, darbo laikas viena valanda netrumpinamas.
 6. Darbuotojui pateikus motyvuotą prašymą, Gimnazijos direktorius, jeigu yra galimybė, gali išleisti darbuotoją iš darbo 1 (ar daugiau) darbo dienų per mėnesį ir už tą dieną nemokėti.
 7. Darbuotojui pateikus motyvuotą prašymą, Gimnazijos direktorius, jeigu yra galimybė, darbuotojui gali suteikti nemokamas atostogas ne daugiau kaip 30 darbo dienų per kalendorinius metus.
 8. Norėdamas palikti darbo vietą darbo tikslais, darbuotojas privalo apie tai informuoti jo darbą kuruojantį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdamas išvykti ne darbo tikslais, darbuotojas privalo apie tai informuoti jo darbą kuruojantį vadovą, nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę, gauti vadovo sutikimą.
 9. Mokinių atostogų metu ir, kai dėl įvairių priežasčių nutraukiamas ugdymo procesas (dėl oro temperatūros, karantino ar pan.), mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti pedagoginiai darbuotojai dirba pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą veiklos planą.
 10. Mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir kitas pedagoginis darbuotojas privalo dalyvauti Mokytojų tarybos ar kitų darbo grupių (kurioms jis priklauso) posėdžiuose, susirinkimuose, nors tą savaitės dieną ir neturi pamokų ar užsiėmimų. Nedalyvauti gali tik mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ar kitas pedagoginis darbuotojas, dirbantis kitoje įstaigoje. Apie nedalyvavimą privalo informuoti tiesioginį vadovą. mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ar kito pedagoginio darbuotojo nedalyvavimas posėdžiuose, susirinkimuose neatleidžia nuo juose pateiktos informacijos nežinojimo.
 11. Mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ar kitas pedagoginis darbuotojas pagal galimybes turi dalyvauti svarbiausiose Gimnazijos, mokytojų, specialistų ir mokinių organizuojamuose renginiuose, mokantis abiturientus – Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Brandos atestatų įteikimo šventėse.
 12. Jei darbuotojas neatvyksta į darbą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, jis privalo nedelsdamas (pirmąją nedarbingumo dieną) informuoti jo darbą kuruojantį vadovą ir / ar raštinės vedėją, nurodydamas neatvykimo priežastį (-is) ir trukmę, pranešti, kai nedarbingumo pažyma tęsiama. Kai neatvykimo į darbą priežastis yra nedarbingumas patekus į stacionarią gydymo įstaigą arba nedarbingumas prasideda darbuotojui suteiktų atostogų metu, darbuotojas privalo pirmąją nedarbingumo dieną apie tai pranešti ne tik jo darbą kuruojančiam, bet ir už Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą (toliau – DLAŽ) atsakingam darbuotojui. Jeigu darbuotojas dėl sveikatos būklės, dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo negali pranešti apie savo neatvykimą į darbą arba dėl kitų priežasčių neatvyksta į darbą, apie tai, kad darbuotojo nėra darbe, Gimnazijos direktorių ir už DLAŽ pildymą atsakingą darbuotoją privalo informuoti darbuotojo tiesioginis vadovas.
 13. Jei darbuotojas į darbą vėluoja, jis nedelsdamas privalo apie tai informuoti jo darbą kuruojantį vadovą.
 14. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko ir Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą DLAŽ formą pildo Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (mokymo pagalbinio personalo darbuotojams) ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui (mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams), į kurių pareigybės aprašymus įrašyta DLAŽ pildymo funkcija. DLAŽ pildomas kiekvieną darbo dieną ir paskutinės mėnesio darbo dienos pabaigoje perduodamas Gimnazijos vyriausiam buhalteriui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą.
 15. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi ir saugomi elektroniniu būdu.

 

 

 

 

V SKYRIUS

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

 

 1. Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis, mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Darbuotojo išvykimas į tarnybinę komandiruotę yra laikomas darbo laiku pagal visas jo einamas pareigas Gimnazijoje. Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę nemokami.
 2. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 3. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia Gimnazijos vyriausiam buhalteriui atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje patirtas faktines išlaidas. Gimnazijos direktoriaus privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

 

VI SKYRIUS

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

 1. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.
 2. Darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo grafikai Gimnazijos direktoriui pateikiami tvirtinti iki einamųjų metų kovo 1 dienos.
 3. Su patvirtintu kasmetinių atostogų grafiku direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – mokymo pagalbinio personalo darbuotojus, o direktoriaus pavaduotojas ugdymui – mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus pedagoginius darbuotojus supažindina pasirašytinai ir grafikus pateikia raštinės vedėjui, kuris šio grafiko kopiją (su parašais) sega į atskira bylą.
 4. Darbuotojams, kurių pavardės nėra įrašytos į kasmetinių atostogų grafiką, kasmetinės atostogos suteikiamos pagal jų prašymus Gimnazijos direktoriaus įsakymu. Prašyme suteikti kasmetinių atostogų turi būti nurodytas atostogų laikas ir motyvai. Prašymas turi būti suderintas su darbuotojo darbą kuruojančiu vadovu ir pateiktas Gimnazijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios
 5. Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas atostogų grafikas gali būti keičiamas darbuotojų prašymu. Prašymas dėl atostogų suteikimo ne pagal grafiką turi būti suderintas su darbuotojo darbą kuruojančiu vadovu ir pateiktas Gimnazijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios. Jeigu prašymą dėl atostogų suteikimo ne pagal grafiką teikia mokytojas, pirmiausia prašymas derinamas su jo darbą kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuris kartu priima sprendimą dėl mokytojo vadavimo.
 6. Atostogos, suteiktos mokinių vasaros atostogų metu, turi baigtis ne vėliau kaip 3 dienos iki naujų mokslo metų pradžios.
 7. Darbuotojui prašant arba sutinkant, atostogos gali būti padalintos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.
 8. Už pirmuosius darbo metus atostogos (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus pedagoginius darbuotojus) suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo pradžios.
 9. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie darbuotojai pradėjo dirbti Gimnazijoje.
 10. Papildomos atostogos už darbo stažą darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Motinystės ir tėvystės atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
 12. Darbuotojams, siekiantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą (I ir II studijų pakopose), iš mokymosi įstaigos pateikus pažymą apie mokymąsi ir prašymą, mokymosi atostogos suteikiamos Darbo kodekse numatyta tvarka.
 13. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas asmeniniams poreikiams darbuotojo prašymu suteikiamos tik Darbo kodekso nustatytais atvejais.
 14. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų prašymu šis papildomas poilsio laikas už atitinkamą laikotarpį gali būti sumuojamas ir suteikiamas mokinių atostogų metu.
 15. Darbuotojas, kuris turi teisę ir naudojasi papildomu nedarbo laiku kiekvieną mėnesį skirtingą dieną, prašymą pasinaudoti papildom nedarbo diena (-mis) tiesioginiam vadovui pateikia ne vėliau kaip likus 3 darbo dienom iki tos dienos (-ų) kada neatvyks į darbą.
 16. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, kitiems pedagoginiams darbuotojams už konsultacijas, dalyvavimą Tėvų dienose, klasės susirinkimuose, mokinių lydėjimą į šalies olimpiadas, konkursus nedarbo metu, budėjimą mokyklos renginiuose ir kt. gali būti skiriamos papildomos laisvos dienos mokinių atostogų metu.

 

VII SKYRIUS

BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

 

 1. Gimnazijos bendruomenės narių darbo santykiai grindžiami tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
 2. Gimnazijos bendruomenės nariai sąžiningai atlieka savo pareigas bei jiems deleguotą darbą, laikosi darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdo teisėtus Gimnazijos administracijos nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus, įgyvendina Ugdymo plano, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos susitarimus.
 3. Gimnazijos bendruomenės nariai savo elgesiu reprezentuoja Gimnaziją, todėl bendraudami su visuomene, žiniasklaida, privalo būti lojalūs ir susilaikyti nuo asmeninės nuomonės išsakymo apie Gimnazijos veiklą, saugoti Gimnazijos duomenų konfidencialumą.
 4. Kad pasiruoštų darbo dienai, mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas privalo atvykti bent 10 min. iki savo darbo pradžios, susipažinti su pateikta informacija, esančia mokytojų kambario skelbimų lentoje, el dienyne, pasirašytinai pasiimti iš budėtojo raktą, kurį po pamokos privalo grąžinti.
 5. Jei mokytojas į darbą negali atvykti dėl ligos ar kitos svarbios priežasties jis nedelsdamas informuoja jo darbą kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris, esant galimybėms, koreguoja mokinių tvarkaraštį ir apie tai informuoja Gimnazijos direktorių, mokinius ir mokytojus. Mokytojui ar mokiniams be vadovų leidimo keisti tvarkaraštį draudžiama.
 6. Susirgus mokytojui pagal galimybes Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamas vaduojantis mokytojas. Pamoką vesti ar vaduoti kitą mokytoją, jungdamas klases (grupes), mokytojas gali tik gavęs Gimnazijos direktoriaus leidimą arba direktoriaus (arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui) paprašius tai padaryti. Jei mokytojas pavaduoja kitą mokytoją, jis privalo susipažinti su vaduojamo mokytojo parengtu dalyko ilgalaikiu planu, programa, laiku pildyti elektroninį dienyną, dirbti pagal vaduojamo mokytojo tvarkaraštį, mokiniams teikti konsultacijas, nustatyta tvarka informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi pasiekimus ir lankomumą.
 7. Mokiniai į kabinetą įleidžiami nuskambėjus pirmam skambučiui, po antro skambučio pradedama pamoka. Iš pamokos mokiniai išleidžiami tik nuskambėjus skambučiui.
 8. Mokytojas neturi teisės išprašyti mokinį iš pamokos, pavėlavusio neįleisti į pamoką. Iškilus problemoms, nedelsdamas privalo kreiptis į socialinį pedagogą, vadovus, apie netinkamą elgesį informuoti mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), klasės vadovą.
 9. Pamokos metu mokytojas išeiti iš klasės gali tik ypatingais atvejais (netikėtai pablogėjus sveikatai, .gavęs svarbią žinią ir kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju mokytojas nedelsdamas praneša administracijai. Be priežasties mokytojas negali išeiti iš klasės ir palikti mokinių vienų.
 10. Mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, menų pamokų, priežiūra ir atsakomybė už juos aprašyta gimnazijos Ugdymo plane.
 11. Mokytojai turi užtikrinti, kad pamokose, užsiėmimuose būtų laikomasi darbo saugos ir sveikatos reikalavimų, nustatyta tvarka organizuoti mokiniams instruktažus pasirašytinai darbo, sveikatos klausimais ir padaryti atitinkamus įrašus.
 12. Mokytojai pamokų, užsiėmimų metu negali kalbėtis mobiliuoju telefonu (tai galima daryti išskirtiniais atvejais ir apie tai reikėtų įspėti mokinius), gerti kavą, arbatą, valgyti ir privalo drausti tai daryti mokiniams.
 13. Jei mokytojas organizuoja pamoką, renginį ne klasėje, bet kitoje Gimnazijos erdvėje per savo pamoką, jis turi suderinti su kuruojančiu vadovu. Jei pamoka, renginys organizuojamas ir per kitų mokytojų pamokas Gimnazijoje, organizatorius privalo suderinti su kuruojančiu vadovu ir informuoti mokytojus. Mokytojai, kurių metu vyksta kito mokytojo organizuojama pamoka, renginys, privalo dalyvauti su savo klasės, grupės mokiniais ir atsakyti už jų elgesį to renginio metu, Jei pamoka, renginys organizuojamas ir per kitų mokytojų pamokas už Gimnazijos ribų, pamokos organizatorius privalo suderinti su kuruojančiu vadovu, mokytojų kambario skelbimų lentoje paskelbti apie vyksiantį renginį kolegoms, pateikti mokinių, dalyvaujančių renginyje, sąrašą ne vėliau kaip prieš dieną iki renginio.
 14. Mokytojas į savo pamoką, užsiėmimą be vadovų leidimo neturėtų įleisti pašalinių asmenų. Esant reikalui, į pamoką, užsiėmimą be atskiro įspėjimo gali įeiti vadovai, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kuratorius.
 15. Vadovai mokytojų pamokas, užsiėmimus stebi pagal Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planą. Apie vizitą vadovas mokytoją įspėja ne vėliau kaip prieš dieną. Išimtinais atvejais (kai gaunami mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) skundai žodžiu ir raštu, vykdant atestaciją) vadovai gali lankytis pamokose, užsiėmimuose iš anksto apie tai nepranešę mokytojui.
 16. Direktoriaus pavaduotojai pagal savo kompetenciją privalo priimti lankytojus darbo ir kitais klausimais ir spręsti jų problemas savo kompetencijos ribose.
 17. Darbuotojai darbe privalo būti tvarkingos išvaizdos, laikytis bendrųjų asmens higienos ir estetikos reikalavimų. Mokytojai kasdien turėtų vilkėti dalykinio, o per mokinių atostogas – gali vilkėti laisvo stiliaus aprangą.
 18. Gimnazijos darbuotojams draudžiama į darbą ateiti neblaiviems, Gimnazijos patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis, toleruoti kitų darbuotojų tokią elgseną, leisti, kad taip elgtųsi mokiniai, būti ir / ar dirbti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų. Gimnazijos darbuotojai pastebėję neblaivų (apsvaigusį) Gimnazijos bendruomenės narį privalo informuoti Gimnazijos direktorių.
 19. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisęnaudotis Gimnazijos kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.
 20. Kiekvienas Gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti Gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti Gimnazijos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo. Už sugadintą Gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas Gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai arba per teismą. Padarytą žalą darbuotojas atlygina darbo kodekse nustatyta tvarką.
 21. Visi Gimnazijos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, vandenį, elektros energiją ir kitus materialinius Gimnazijos išteklius.

95.1. jei pagal tvarkaraštį buvo paskutinė pamoka, užsiėmimas, mokytojas privalo palikti tvarkingą darbo vietą: uždaryti langus, išjungti šviesą, kompiuterį, užrakinti duris;

95.2. jei paskutinis išeina iš mokytojų kambario, privalo išjungti šviesą, kompiuterius bei kopijavimo aparatą. Išjungti kitus elektros prietaisus: šildytuvus, virdulius ir kt.

 1. Kabineto vadovas, išeidamas atostogauti, privalo palikti tvarkingą darbo vietą. Grįžęs parengti kabinetą naujiems mokslo metams (atnaujinti stendus, patikrinti, kaip veikia techninės priemonės ir kt.).
 2. Gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kita technine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 3. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Gimnazijos darbuotojas.
 4. Budėtoja darbuotojams pasirašytinai išduoda ir priima kabinetų ir kitų patalpų raktus. Duoti raktus mokiniams negalima. Budėtoja registruoja į Gimnaziją atvykusius interesantus ir svečius specialioje knygoje ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą.

 

VIII SKYRIUS

VADOVŲ IR MOKYTOJŲ BUDĖJIMAS

 

 1. Visa Gimnazijos bendruomenė atsako už mokinių saugumą ir tvarką Gimnazijoje.
 2. Budėjimas Gimnazijoje organizuojamas pagal Gimnazijos direktoriaus 2012 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. MV-152 patvirtintą Budėjimo Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje tvarkos aprašą.
 3. Budintis vadovas ir mokytojas privalo segėti kortelę su vardu, pavarde ir nuoroda – budintis vadovas ar budėtojas.
 4. Budintis vadovas sprendžia ugdymo organizavimo klausimus, nesant direktoriaus, priima lankytojus, koordinuoja mokytojų budėjimą.
 5. Budintis mokytojas atsako už tvarką, kultūringą ir saugų mokinių elgesį koridoriuose pertraukų metu. Apie netinkamą mokinių elgesį, nepageidautinus įvykius, chuliganizmą, nelaimes jis nedelsdamas informuoja budintį vadovą ir/ar Gimnazijos direktorių. Budintis mokytojas neatsako už mokinių saugumą kabinetuose pertraukų metų. Jei per pertrauką kabinete mokiniams leidžiama būti, mokytojas arba prižiūri pats, arba skiria budėtojus mokinius, kad jie užtikrintų tvarką ir saugų elgesį kabinete.
 6. Tvarkai renginiuose palaikyti organizuojamas mokytojų budėjimas pagal atskirą direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

 

IX SKYRIUS

DArbuotojŲ KVALIFIKACIJOS tobulinimas

 

 1. 106. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas Gimnazijos darbuotojams įgyti ir plėtoti dalykines, metodines ir pedagogines kompetencijas bei gerosios darbo patirties sklaidą, racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.
 2. Kvalifikacijos tobulinimo formos yra kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos šalyje ir užsienyje, savišvietos priemonės.
 3. Kvalifikacijos tobulinimas siejamas su Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.
 4. Siekiant tikslingai planuoti dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose Gimnazijos direktorius kiekvienų kalendorinių metų pradžioje (patvirtinus biudžetą) informuoja kolektyvą, kiek lėšų kalendoriniais metais paskirta.
 5. Bendrieji seminarai, organizuojami Gimnazijoje, apmokami iš kvalifikacijos lėšų proporcingai mažinant lėšas visiems darbuotojams.
 6. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas organizuojamas 2010 m. balandžio 23 d. Gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.MV-139 patvirtintu Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo aprašu.

 

X SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS DARBO IR PAREIGŲ PAŽEIDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

 1. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

112.1. žodinė padėka;

112.2. rašytinė padėka;

112.3. kelionė į seminarą, parodą, renginį ir kt.

 1. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų skatinimas vykdomas vadovaujantis 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. MV-221 patvirtintu Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinimo tvarkos aprašu.
 2. Darbo pareigų pažeidimas fiksuojamas ir įforminamas vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu Darbo pareigų pažeidimų ir jų įforminimo tvarkos aprašu.
 3. Gimnazijos direktoriaus iniciatyva arba gavus oficialią informaciją (tarnybinį pranešimą, skundą) apie darbuotojo darbo drausmės pažeidimą pradedamas darbo drausmės pažeidimo tyrimas. Darbuotojas, įtariamas padaręs darbo drausmės pažeidimą, nedelsdamas pateikia rašytinį pasiaiškinimą dėl darbo drausmės pažeidimo ir su jo darbą kuruojančiu vadovu yra kviečiamas pokalbiui. Direktorius įsakymu fiksuoja darbo pareigų pažeidimą arba pripažįsta, kad darbuotojas darbo drausmės nepažeidė. Darbuotojas su įsakymu supažindinamas pasirašytinai.
 4. Darbo pareigų pažeidimą, prireikus, gali tirti direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisija privaloma, kai darbuotojui už darbo pareigų pažeidimą gali būti atleistas iš darbo (šiurkštus darbo pareigų pažeidimas).

 

XI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

 

 1. Kiekvienam darbuotojui sudaromos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 2. Darbo vietoje privaloma laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas supažindina pasirašytinai. kiekvieną darbuotoją su šiais reikalavimais prieš jam pradedant dirbti.
 3. Darbuotojai pagal sudarytą grafiką privalo nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą.
 4. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatytų gaisro saugos reikalavimų.
 5. Darbo dienos pabaigoje darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.
 6. Mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.
 7. Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimas bei jų registravimas vykdomas pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių registravimo ir tyrimo Tvarkos aprašą.

 

 

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos ir privalomos visiems Gimnazijos darbuotojams.
 2. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos Gimnazijos bendruomenės narių, Gimnazijos savivaldos institucijų iniciatyva.
 3. Visi darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir privalo jų laikytis.
 4. Su šiomis Taisyklėmis, jų pakeitimais, papildymais darbuotojai gali būti supažindinami naudojant informacines technologijas (elektroniniu paštu).
 5. Šių Taisyklių pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos darbuotojams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta atsakomybė.

___________________________

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*