Smurto/patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Smurto/patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašą galite atsisiųsti paspaudę šią  nuorodą.

Smurto/patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašo dalinius pakeitimus galite atsisiųsti paspaudę šią  nuorodą.

Reagavimo į smurtą/patyčias atmintinę ir 1 priedą galite atsisiųsti paspaudę šią  nuorodą.

 

BŪKITE PASIRENGĘ APSAUGOTI SAVE IR KITUS NUOTOLINIŲ MOKYMU METU

REAGAVIMO Į SMURTĄ/PATYČIAS ATMINTINĖ

Bet kuris Gimnazijos darbuotojas, tėvai, mokinys  įtaręs ar pastebėjęs patyčias virtualioje erdvėje,  esant galimybei, išsaugo vykstančių patyčių  įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms virtualioje erdvėje sustabdyti.

Mokytojas, pastebėjęs patyčias virtualioje erdvėje iš karto reaguoja -žodžiu(raštu) įspėdamas ar/ir atjungdamas nuo prieigos netinkamai besielgiantį mokinį:

 1. esant galimybei, išsaugo vykstančių patyčių virtualioje erdvėje įrodymus, informuoja mokinio klasės vadovą SMS žinute, laišku į el.dienyną ar messenger ir užpildo pranešimo apie patyčias formą ( 1 priedas);
 2. įvertina grėsmę, esant poreikiui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis: Gimnazijos darbuotojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar institucijas (policiją);
 3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;

Mokinys patyręs patyčias arba jas pastebėjęs:

 1. nedelsdamas praneša klasės vadovui SMS žinute, laišku į el.dienyną ar messenger.
 2. nesant klasės vadovui, praneša socialiniam pedagogui, direktoriaus pavaduotojoms ugdymui, direktoriui SMS žinute, laišku į el.dienyną ar messenger.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) sužinoję apie patyčias ar pastebėję patyčių atvejį:

 1. nedelsdami raštu (elektroninio dienyno žinute, elektroniniu paštu, trumpąja sms žinute ir kt.) informuoja klasės vadovą;
 2. jei besityčiojantis asmuo yra Gimnazijos darbuotojas, nedelsdami raštu (trumpąja sms žinute, elektroninio dienyno žinute, elektroniniu paštu ir kt.) informuoja Gimnazijos direktorių ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 3. sužinoję apie viešą patyčių virtualioje erdvėje panaudotą vaizdinės informacijos atvejį, patyčias patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdami pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt. )

 Klasės vadovas gavęs informaciją apie įtariamas ar įvykusias patyčias:

 1. patikrina gautą informaciją, nustatęs, kad tai patyčių atvejis, aiškinasi jo aplinkybes, praneša direktoriui;
 2. bendradarbiaudamas su kitų patyčių situacijos dalyvių klasės vadovais, socialiniu pedagogu, psichologe, organizuoja nuotolinius individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
 3. nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui, trumpąja sms žinute, elektroninio dienyno žinute, elektroniniu paštu ir kt. kreipiasi į atsakingus Vaiko gerovės komisijos narius.

Vaiko gerovės komisijos narys, atsakingas už patyčių/smurto registravimą, gavęs informaciją, registruoja į elektroninėje erdvėje parengtą Smurto/patyčių registravimo žurnalą ir informaciją saugo elektroninėje erdvėje sukurtoje byloje.

 Vaiko gerovės komisijos nariai įvertinę turimą informaciją:

 1. informuoja Gimnazijos direktorių apie esamą situaciją;
 2. kviečia nuotolinį Vaiko gerovės komisijos posėdį.

Naudingos nuorodos:

https://www.smm.lt

https://www.draugiškasinternetas.lt

https://www.bepatyčiu.lt