Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė Jolanta Baltaragienė, tel. 861493713, e. paštas: hostaa7@gmail.com

 Galima kreiptis specialiojo ugdymo klausimais telefonu, elektroniniu paštu arba užsukti į 19 kabinetą.

Darbo laikas:

Pirmadienis 7:45–12:45 val.

Antradienis 8:45–14:45 val.

Trečiadienis 8:45–12:45 val.

Ketvirtadienis 7:45–12:45 val.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus.
  • Atlieka mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, akademinių gebėjimų vertinimą, nustato šių mokinių pagrindinių mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, matematikos) pasiekimų lygį.
  • Organizuoja specialiąsias grupines ar individualias pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, matematikos) žinias, mokomąją medžiagą, taiko įvairius darbo būdus ir metodus.
  • Skatina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių užimtumą įvairiomis neformaliojo ugdymo veiklomis: organizuoja renginius, padeda mokiniams pasiruošti rajoniniams, respublikiniams konkursams, olimpiadoms ir kt.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
  • Rengia metodines priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi sunkumams įveikti.
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe; gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*