Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė Sandra Uzėlė (17 kab.)

Darbo laikas:

PIRMADIENIS  7:45–13:45 val.

ANTRADIENIS 7:45–12:45  val.

TREČIADIENIS  13:30-14:15 val.

KETVIRTADIENIS  7:45–12:45  val.

Specialioji pedagogė Jolanta Baltaragienė (13 kab.)

Darbo laikas:

ANTRADIENIS  7:45–13:45  val.

TREČIADIENIS  8:35–12:35  val.

KETVIRTADIENIS  7:45–13:45  val.

PENKTADIENIS  7:45–11:45  val.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

Specialusis pedagogas:

•    teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;

•     organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;

•     dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;

•     konsultuoja mokytojus, kaip modifikuoti ir adaptuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;

•     kaupia mokomąją – koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti;

•     teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;

•     dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete;

•     tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;

•     atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį;

•    bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, logopedu,psichologu, soc. pedagogu sudarant individualias programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*