Logopedas

Logopedė   Irena Butkuvienė,  tel. 862729311,  e.paštas: iruliux@gmail.com

Logopedinės pratybos vyksta 17 kabinete.

Darbo laikas:

Pirmadienis  7:45–14:45 val. (Narteikių skyrius)

Antradienis  7:45–14:45 val.

Trečiadienis  7:45–14:45 val.

Ketvirtadienis  7:45–10.50 val. (Narteikių skyrius)

11.00- 14.00 val.

Logopedo veiklos tikslas:

Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, skaitymo bei rašymo sutrikimų. Didinti mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Tirti, įvertinti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Organizuoti grupines, pogrupines, individualias pratybas.
 • Bendradarbiauti su pedagogais, specialistais, vaikų tėvais (globėjais).
 • Analizuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo efektyvumą.
 • Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • Ruošia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą, suderina jį su gimnaziją aptarnaujančia Pedagogine psichologine tarnyba, bei teikia tvirtinti gimnazijos vadovui.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas.
 • Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos, rašymo ir skaitymo sutrikimus, taiko įvairius darbo būdus ir metodus.
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klausimais.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais,  gimnaziją aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Logopedinės pratybos vyksta pamokų ir ne pamokų metu.
 • Rengia metodines priemones, skirtas kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių mokymosi sunkumams įveikti.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*