Logopedas

Logopedė Irena Butkuvienė ( 17 kab.)

Darbo laikas:

PIRMADIENIS

13:30–15:30 val. (1 pratybos, 1 nekontaktinė valanda)

ANTRADIENIS

8:50–9:55 val.

11:40–15:00 val. (3 pratybos, 1 nekontaktinė valanda)

TREČIADIENIS

8:00–15:00 val. (6 pratybos, 1 nekontaktinė valanda)

KETVIRTADIENIS

8.55–9.55 val.

11.40–15.00 val. (3 pratybos, 1 nekontaktinė valanda)

PENKTADIENIS

8.00–14.00 val. (5 pratybos, 1 nekontaktinė valanda)

Logopedo veiklos tikslas:

Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimų. Siekti, kad mokiniai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus.

Uždaviniai:

 • Tirti, įvertinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius poreikius.
 • Organizuoti grupines, pogrupines, individualias pratybas.
 • Bendradarbiauti su pedagogais, specialistais, vaikų tėvais (globėjais).
 • Analizuoti kalbos ir kalbėjimo, sutrikimų šalinimo efektyvumą.
 • Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.

Prioritetas

Logopedo veiklos prioritetas – veiklus ir aktyvus mokinys, gebantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su gimnaziją aptarnaujančiu švietimo pagalbos tarnybos pedagoginiu psichologiniu skyriumi ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui. Jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos vaiko gerovės komisijai.
 • Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), mokyklą aptarnaujančiais švietimo pagalbos tarnybos pedagoginio psichologinio skyriaus specialistais, numato pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius  specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taikp, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos sutrikimus.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės(logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedines naujoves.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į spec. poreikių mokinius.
 • Apie pasiektus rezultatus atsiskaito gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*