Logopedas

Logopedė Irena Butkuvienė ( 17 kab.)

Darbo laikas:

ANTRADIENIS

7:45– 14:45 val.

TREČIADIENIS

11:45– 14:45 val.

KETVIRTADIENIS

7:45– 13:45 val.

PENKTADIENIS

7:45– 12:45 val.

Logopedo veiklos tikslas:

Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos, skaitymo bei rašymo sutrikimų. Didinti mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Tirti, įvertinti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Organizuoti grupines, pogrupines, individualias pratybas.
 • Bendradarbiauti su pedagogais, specialistais, vaikų tėvais (globėjais).
 • Analizuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo efektyvumą.
 • Sudaryti tinkamą ugdymo(si) aplinką.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • Ruošia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą, suderina jį su gimnaziją aptarnaujančia Pedagogine psichologine tarnyba, bei teikia tvirtinti gimnazijos vadovui.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas.
 • Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimus.
 • Vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), konsultuoja juos mokinių ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais,  gimnaziją aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Dirba pagal gimnazijos vadovo patvirtintą tvarkaraštį logopedo kabinete.
 • Logopedinės pratybos vyksta pamokų ir ne pamokų metu.
 • Rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Taiko savo darbe logopedines naujoves.
 • Dirba šviečiamąjį, konsultacinį darbą aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais: konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus, pateikia jiems rekomendacijas.
 • Formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*