Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos direktoriaus
2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. MV-209

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau–Aprašas) nustato pagalbos mokiniams teikimo tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus bei švietimo pagalbos organizavimą.
2. Švietimo pagalba mokiniui, tai gimnazijos darbuotojų (pagalbos mokiniui specialistų, sveikatos priežiūros specialisto, klasės auklėtojų, mokytojų, mokytojo padėjėjų ir gimnazijos vadovų) veikla, susijusi su mokinių socialinių, pedagoginių, psichologinių poreikių tenkinimu, leidžianti didinti ugdymo(-si) veiksmingumą.
3. Švietimo pagalbos tikslas–padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi gimnazijoje, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui gimnazijoje.
4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu kitais susijusiais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, kitais švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, mokytojų, klasės auklėtojų bei pagalbos mokiniui specialistų pareigybių aprašymais.

II. PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

5. Švietimo pagalbos teikimo uždaviniai:
5.1. užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje;
5.2. šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti;
5.3. užtikrinti vaikų mokymąsi pagal privalomojo ugdymo programas iki 16 metų;
5.4. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti ugdymo(-si) programą bei pasirengimo profesijai įstaigą pagal jų galias;
5.5. sudaryti sąlygas žemų ugdymosi pasiekimų mokinių ugdymui(-si);
5.6. sudaryti sąlygas gabių mokinių ugdymui(-si);
5.7. padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje ar naujoje ugdymo pakopoje;
5.8. teikti reikalingą psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą.

III. ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI, FORMOS IR RŪŠYS

6. Švietimo pagalbos gavėjai–gimnazijos mokiniai.
7. Švietimo pagalbos teikėjai–gimnazijos darbuotojai: klasių vadovai, mokytojai, psichologas, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, sveikatos priežiūros specialistas, mokytojų padėjėjai ir vadovai.
8. Švietimo pagalbos formos:
8.1. individualus darbas su mokiniu;8
8.2. darbas su grupe–grupinės konsultacijos, klasės valandėlės.
8.3. darbas su mokinio šeima–pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko ugdymo(-si) procesui, pasirenkant mokymosi lygius, būsimą profesiją, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendradarbiavimo stiprinimas;
8.4. darbas su gimnazijos bendruomene–saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, savivaldos aktyvinimas;
8.5. darbas su socialiniais partneriais (Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba, vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, psichikos sveikatos centru ir kt.) siekiant užtikrinti pagalbos veiksmingumą.
9. Švietimo pagalbos teikimo rūšys:
9.1. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis, naujai elgtis, geriau pažinti save ar pasirinkti profesiją;
9.2. ugdymo diferencijavimas mokiniui ir mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias sąlygas tiek gabių tiek mokymosi problemų turinčių mokinių ugdymui;
9.3. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas–ugdomas gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis visuomenėje priimtinai būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai;
9.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
9.5. nusikalstamumo, gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija;
9.6. pagalbos komandos telkimas gimnazijoje (esant reikalui, pasitelkiant šeimą bei socialinius partnerius), siekiant sėkmingai spręsti mokinių problemas.

IV. ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

10. Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams, rūpinasi jų asmenybės ugdymu(-si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną, suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).
11. Pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojo padėjėjai teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą:
11.1. psichologinė pagalba–mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant, gabių mokinių įvertinimas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais. Psichologinė pagalba teikiama, kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai, prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai (gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą), prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
11.2. socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis–padedant mokiniui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti, padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje, teikti reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius. Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą gimnazijoje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.
11.3. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(-si) pagalbos veiksmingumą. Specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikėjai – specialieji pedagogai ir logopedai. Specialiosios pagalbos mokiniams teikėjai – mokytojo padėjėjai. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos vaiko gerovės komisija ar švietimo pagalbos tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos paskirtos specialiosios pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko suderintą su švietimo pagalbos tarnyba, tvirtina gimnazijos direktorius.
12. Sveikatos priežiūros gimnazijoje paskirtis−saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Sveikatos priežiūrą vykdo sveikatos priežiūros specialistė.
13. Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
14. Gimnazijoje veikia Profesinio informavimo taškas (PIT’as), kurio tikslas–plėtoti ir efektyvinti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą gimnazijoje bei padėti gimnazijos mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai bei gyvenimui.

spec

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Mockūnienė