Psichologė

Mokyklos psichologė Daiva Čeponienė, el. paštas: daivacc@gmail.com

24 kabinetas

 Konsultacijų laikas :

Ketvirtadienis: 8.45–13.45

Tikslas ir uždaviniai

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

  •  nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • kurti ir vykdyti įvairias prevencijos programas.
  •  stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
  •  padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.
  • šviesti mokyklos bendruomenę įvairiais psichologijos klausimais.
  • atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius, atlikti psichologinius tyrimus.

 Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  •  mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  •  prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  •  siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  •  prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 Psichologinės pagalbos gavėjai – mokiniai, turintys psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų.

Informacijos konfidencialumas

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*