UGDYMO PROCESO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

Gimnazijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 25d. įsakymu Nr. MV-154

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS

JONIŠKĖLIO  SKYRIAUS UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMŲ 2020-2021 MOKSLO METAIS

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENROSIOS NUOSTATOS

  1. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Joniškėlio skyriuje (toliau – skyriuje) ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 2020-2021 mokslo metais vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais aktualiais pakeitimais) ir 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1841 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.
  2. Ugdymo proceso įgyvendinimo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso ypatumus 2020-2021 mokslo metais.

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

  1. Ugdymo procesas skyriuje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Įstaigoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
  2. Ugdymo vieta:

4.1. vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos;

4.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje;

4.3. grupės patalpos yra vėdinamos prieš atvykstant vaikams į grupes ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

4.4. įstaigos patalpose dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, laiptinių turėklai, elektros jungikliai) valomi tam skirtu valikliu du kartus per dieną.

  1. Vaikų srautų judėjimas skyriuje:

5.1. skyriuje kiekviena grupė turi savo atskirą įėjimą į grupę. Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

5.2. skyriuje užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, nėra priimami į grupes;

5.3. prie įėjimo į skyriaus patalpas pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

5.4. šalia įėjimo į skyriaus patalpas, gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

  1. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

6.1. kūno kultūros, muzikos užsiėmimai vyksta pagal numatytą grafiką salėje (1 priedas). Po kiekvienos grupės veiklos salė išvėdinama, išvaloma, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

6.2. uždarose patalpose renginiai, bendros veiklos kelioms vaikų grupėms nėra organizuojami;

6.3. grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti kaukes, išskyrus 5.1. papunktyje numatytus atvejus;

6.4. lauke organizuojama veikla, jeigu leidžia oro temperatūros sąlygos. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas;

6.5. vaikams teikiama reikalinga švietimo pagalba. Vienu metu specialistas dirba tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

  1. Vaikų maitinimas organizuojamas grupių patalpose.
  2. Vaikų vežiojimas:

8.1. vaikai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;

8.2. mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų vaikų grupę.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ugdymo proceso tvarkos aprašas keičiamas ir / ar papildomas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

 

1 priedas

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJA

JONIŠKĖLIO SKYRIUS

 SALĖS UŽIMTUMO GRAFIKAS

 Laikas  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
920-950  

Spindulėlių gr.

 

Žvaigždučių gr. Spindulėlių gr. Žvaigždučių gr. Debesėlių gr.
 

1000-1030

 

Debesėlių gr. Debesėlių gr. Žvaigždučių gr.  

Lašelių gr.

 

Žvaigždučių gr.
 

1040-1110

 

Lašelių gr. Lašelių gr.  

Debesėlių gr.

 

Spindulėlių gr. Spindulėlių gr.
 

1120-1150

 

Žvaigždučių gr. Spindulėlių gr. Lašelių gr. Debesėlių gr. Lašelių gr.