2019 m. Veiklos užduotys

2019 m. direktoriaus Almanto Kanapecko veiklos užduotys

Eil. Nr.UžduotysSiektini rezultataiRezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1Užtikrinti kokybišką ir efektyvų Gimnazijos veiklos valdymą.Gimnazijos bendruomenės susitarimas dėl tolimesnės Gimnazijos veiklos prioritetų ir tikslų.
Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. atnaujinti Gimnazijos veiklos dokumentai, susiję su Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimu ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Gimnazijos veiklą, pakeitimais.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengta 2017–2019 m strateginio plano ataskaita.
2Užtikrinti veiksmingą biudžeto lėšų naudojimą.Racionaliai komplektuojamos klasės. Tikslingai paskirstytas pedagoginių darbuotojų darbo krūvis.Optimalus klasių komplektų skaičius.
3Sudaryti sąlygas ugdymo kokybės gerinimui.Užtikrinama mokymosi pagalba įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.
Vykdoma individualios mokinių pažangos stebėsena.
Dalyvaujama tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.
Dalyvaujama NMPP, PUPP ir BE.
Parengta mokinių I ir II pusmečio mokymosi pasiekimų analizė ir numatytos priemonės mokinių pasiekimų gerinimui.
Vykdomas vienas respublikinis projektas ir dalyvaujama 2 savivaldybės projektuose.
4Efektyvinti saugios Gimnazijos puoselėjimą.Užtikrinamos saugios, higienos normas atitinkančios sąlygos Gimnazijos bendruomenės nariams.Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. suremontuoti 2 mokomieji kabinetai .
Iki 2019 m. spalio 15 d. užbaigtas Gimnazijos stadiono remontas.
Iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. suremontuotas I aukšto koridorius ir pietinė laiptinė.
5Dalyvauti Pasvalio rajono savivaldybės projekto ,,Lyderių laikas 3“ inicijuojamų pokyčių įgyvendinime.Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvaus pokyčių projekte.5 proc. mokytojų įgyvendins numatytas veiklas ir pateiks pasiūlymų.