2020 m. Veiklos užduotys

2020 m. direktoriaus Almanto Kanapecko veiklos užduotys

Eil. Nr.UžduotysSiektini rezultataiRezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1Užtikrinti kokybišką ir efektyvų Gimnazijos veiklos valdymą.Gimnazijos bendruomenės susitarimas dėl tolimesnės Gimnazijos veiklos prioritetų ir tikslų.
Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. atnaujinti Gimnazijos veiklos dokumentai, susiję su Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pakeitimais ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Gimnazijos veiklą, pakeitimais.
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. parengtas Gimnazijos 2021 metų veiklos planas.
Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. parengtas 2020–2021 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas.
2Sudaryti sąlygas ugdymo kokybės gerinimui.Užtikrinama mokymosi pagalba įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.
Vykdoma individualios mokinių pažangos stebėsena.
Dalyvaujama tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose
Dalyvaujama NMPP, PUPP ir BE.
Parengta mokinių I ir II pusmečio mokymosi pasiekimų analizė ir numatytos priemonės mokinių pasiekimų gerinimui.
Palyginami rezultatai.
Vykdomas vienas respublikinis projektas ir dalyvaujama 2 savivaldybės projektuose.
3Efektyvinti saugios Gimnazijos puoselėjimą.Užtikrinamos saugios, higienos normas atitinkančios sąlygos Gimnazijos bendruomenės nariams.Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. suremontuoti 3 mokomieji kabinetai .
Iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. suremontuotas I aukšto koridorius .
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. įrengtos edukacinės poilsio zonas lauke.
4Dalyvauti Pasvalio rajono savivaldybės projekto ,,Lyderių laikas 3“ inicijuojamų pokyčių įgyvendinime.Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvaus pokyčių projekte.15 proc. mokytojų įgyvendins numatytas veiklas ir pateiks pasiūlymų.