2020 m. Veiklos užduotys

PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS

DIREKTORIAUS VYTAUTO JURĖNO

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Eil. Nr. Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Užtikrinti

efektyvų mokyklos veiklos valdymą.

 Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus. ● Iki 2021 m. vasario 1 d. atnaujinti mokyklos veiklos dokumentai, susiję su Narteikių ir Joniškėlio skyrių prijungimu .

●Informacija, pranešimai, ataskaitos ir kiti dokumentai institucijoms pateikti teisės aktuose nustatytais terminais.

2. Gerinti mokinių pasiekimus pagal mokinio individualios pažangos stebėjimo rodiklius. Užtikrinama mokymosi pagalba įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant kiekvieno mokinio ūgties.

 

● Iki 2021 m. vasario 10 d. parengta mokinių I pusmečio mokymosi pasiekimų analizė ir numatytos priemonės mokinių pasiekimų gerinimui.

●Sumažėjęs praleistų pamokų skaičius 5 proc.

3. Skatinti bendradarbiavimą  su tėvais, siekiant individualios mokinio pažangos. Sistemingai organizuojami tėvų susirinkimai, taikomos kitos tėvų informavimo formos. ●Surengti 2 tėvų susirinkimai.

● Projektuose ir integruotoje veikloje dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. tėvų.

 

4. Užtikrinti projekto ,,Lyderių laikas 3“ mokyklos projekto veiklų įgyvendinimą. Suaktyvėjusi mokytojų metodinė veikla ir sistemingai plėtojama mokytojų bendradarbystė. ●10 proc. mokytojų įgyvendins gerosios patirties sklaidą.

●Priimtų susitarimų dėl pokyčių projekto įgyvendinimas.

●2021 m. veiklos plane numatytos bent 2 priemonės projekto tęstinumo užtikrinimui.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.)
2.Teisės aktų kaita ar jų nebuvimas
3. Force majore (įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis priemonėmis pašalinti) arba Nepakankamas finansavimas